Reading ASCII table

วิธีการอ่านตาราง ASCII อักขระไทย อังกฤษ

การเข้ารหัสแบบแอสกี (American Standard Code for Information Interchange: ASCII) เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ซึ่งใช้เลขฐานสองจำนวน 8 บิต เข้ารหัสเพื่อแทนอักขระได้ทั้งหมด 256 ตัว โดยรหัสทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นสองชุด ๆ ละ 128 ตัว ชุดแรกเป็นรหัสที่ใช้แทนรหัสควบคุม ตัวเลข และตัวอักขระภาษาอังกฤษ เป็นส่วนที่เป็นมาตรฐานสากล ส่วนอีกชุด 128 ตัว ใช้แทนอักขระที่เป็นสัญลักษณ์พิเศษ เช่น ตาราง และใช้แทนอักขระในภาษาต่าง ๆ รวมทั้งภาษาไทย ของเราด้วย

การอ่านตารางแอสกี นักเรียนต้องอ่านจากบนลงล่าง และจากซ้ายไปขวา เข้าหาอักขระที่อยู่ในตาราง เช่น B จะแทนด้วยเลขฐานสอง คือ 0100 0010 ในการอ่านตาราง นักเรียนก็ หาตัว B ก่อน แล้วดูเลขฐานสองที่อยู่ด้านบนตาราง b8 b7 b6 b5 ซึ่งตรงกับตัวอักษร B ก็จะได้ 0100 จากนั้นดูเลขฐานสองที่อยู่ซ้ายมือของตัวอักษร B จาก b4 b3 b2 b1 นักเรียนก็จะได้เลขฐานสอง คือ 0010

การอ่านอักขระภาษาไทย ก็ใช้หลักการเดียวกัน มาดูตัวอย่างคำภาษาไทย และการแทนรหัสข้อมูล ต่อไปนี้

1100 1010 รหัสแทนตัวอักษร

1101 0010 รหัสแทนตัวอักษร

1100 0010 รหัสแทนตัวอักษร

1011 1001 รหัสแทนตัวอักษร

1110 1001 รหัสแทนตัวอักษร ้ (ไม้โท)

1101 0011 รหัสแทนตัวอักษร ำ (สระอำ)

ดังนั้นรหัส 11001010 11010010 11000010 10111001 11010011 11101001

จึงแทนคำว่า สายน้ำ