HOUR OF CODE WITH 5TH GRADE 2014
IN OUR CLASSROOM

Активности за неделата на  компјутерско програмирање во V2 одд.
ООУ „Св. Кирил и Методиј - Центар, Скопје

Наставна содржина: Искршена линија
Цели и исходи:
Учениците да разликуваат отворена и затворена искршена линија, да воочуваат и одредуваат теме, страна и агол на искршената линија и многуаголникот, да програмираат искршена линија на следниот линк Учи искршена линија со Ана и Елса

ВОВЕДНА АКТИВНОСТ

Започнавме со учениците да играме во училишниот двор игра на која и дадовме име „Движи се според дадени насоки“, учениците ги поделив во парови, едниот ученик беше водач кои даваше наредби, а другиот ученик беше во улога на цртач, тој ги слушаше наредбите и црташе со креда искршена линија по наредба на водачот, кој даваше упатства неговото другарче да се движи лево, десно, косо, право и напред.

ГЛАВНА АКТИВНОСТ
Во главната активност учениците ги поделив во три групи им ги објаснив задачи кои требаше да ги извршат и четворица ученици беа „Собирачи и презентери на податоци„ имаа задача да собираат податоци на работни листови да нацртаат многуаголници и искршени линии кои ги видели во групите, да определат од колку темиња се составени, страни и агли.

ПРВА ГРУПА - КОНСТРУКТОРИ
Учениците беа во улога на конструктори со дадени материјали (штипки, селотејп-ленти во боја, капачиња со испишани латинични букви, стапчиња, пластични ленти, самолепливи стикери), да конструираат отворена и затворена искршена линија.

ВТОРА ГРУПА - ПЛАНЕРИ
Учениците ќе имаат за задача на изготвени листови со квадрати каде е означена почетна точка за тргнување и движење со помош на наредби, ( кои ќе бидат дадени на лист хартија со стрелки) тие според дадените упатства треба да изготват затворена искршена линија, а потоа и да додадат други отсечки и да изготват план.

ТРЕТА ГРУПА - ПРОГРАМЕРИ
Учениците ќе истражуваат во апликацијата програмирај со Ана и Елса во која треба да нацртаат различни различни искршени линии со помош на наредби, а потоа и самите со дадените наредби да програмираат нивна искршена линија.

ЗАВРШНА АКТИВНОСТ
Во последната активност учениците „Собирачи и презентери на податоци“ треба да ги презентираат сите добиени податоци кои ги собрале од сите групи и да ги оценат групите со бодови за нивната соработка и успешност.

Видео запис од активностите

VISIT US HERE JUST CLICKING BUTTONS

Curriculum content: a broken line

Objectives and Outcomes: Students distinguish open and closed broken line, to determine the perceived and vertex, side and corner of the broken line and polygon, to program a broken line on the following link broken line studied with Anna and Elsa
INTRODUCTORY ACTIVITY

We started with students playing in the school yard game that gave the name "Move to given guidelines", students divided into pairs, one student leader was giving orders, and the other was a student in the role of the artist, he orders and drawn with chalk broken line on the orders of the leader, who gave instructions to his friend move left, right, sideways, right and forward.
MAIN ACTIVITY

In the main activity students divided into three groups explained the tasks that had to make four students were "Collectors and presenters data" tasked to collect data on the worksheets to draw polygons and broken lines are seen in groups to determined by how many vertices are made, sides and corners.
The first group - CONTRACTORS

Students were tasked to form a closed and open broken line with the elastic yarn and each had a necklace of yarn and paper itself which was recorded large Latin letters, they will represent the vertices of shattering closed and open line.
Second Group - ENGINEERS

Students had the role of designers in certain materials (clips, tape strips color caps inscribed with Latin letters, sticks, plastic tapes, adhesive stickers), to construct an open and closed broken line.
THIRD GROUP - planner

Students will have the task of Hammer with squares where marked the starting point of departure and movement with the regulations (which will be given a sheet of paper with arrows) according to the instructions given they need to develop a closed broken line, and then add other segments and devise a plan of settlement.
FOURTH LINE - Developers

Students will explore the application Schedule Anna and Elsa where you have to draw a variety of different broken lines with orders, and then themselves with orders given to program their broken line.
final activity

In the last activity students "Collectors and presenters data" should present all obtained data collected from all groups and to evaluate groups of points for their cooperation and success.


Comment Stream