Ohrozené druhy na Slovensku

Ako to vlastne je ??????

Sú druhy zvierat a rastlín, ktoré sú v reálnom ohrození vyhynutia. Tieto zvieratá a rastliny sú zapísané v Červenej knihe ohrozených druhov a ich počet stále stúpa. Boli definované nasledujúce stupne ohrozenia. Kriticky ohrozené druhy a ohrozené druhy.Na Slovensku žije množstvo rôznych druhov živočíchov. Vplyvom rôznych faktorov populácia niektorých výrazne klesla, mnohé už na našom území nežijú vôbec. Na Slovensku je chránených 805 druhov voľne žijúcich živočíchov, z toho 228 druhov je európskeho významu, teda sú osobitne chránené v celej Európskej únii. Sú to druhy zvierat, ktoré sú v reálnom ohrození vyhynutia, teda ich počet na určitom území klesá.Ľudia ako keby zabúdali že je príroda pre človeka to najdôležitejšie ,pretože nás príroda prakticky živí.Ľudia v dôsledku urbanizácie ničia prírodu,budujú rôzne projekty a stavby vďaka ,ktorým sa životný priestor pre zvieratá zmenšuje a sú to aj komplexy rodinných domov čo môžeme vidieť aj v skalici , nebol to síce les ale namiesto pola sa budujú domy ale aj to pole poskytovalo úkryt pre zvieratá a kedže tam bola vysadená hospodárska rastlina tak poskytovalo aj potravu.Potom je to ničenie lesov , za účelom vybudovať cestné komunikácie inokedy je to zasa že sa chce niekto obohatiť a tak je rúbanie dreva v plnom prúde ďalší príklad sú aj Skalické hory ,ktoré chce náš  ,,pán primátor '' predať. Každú hodinu je vyrúbaných niekoľko hektárov dažďových lesov.Počul som raz jedno príslovie ktoré hovorí : ,,ľudia zabúdajú že nie peniaze ale  príroda je to najdôležitejšie ,keď bude zabité posledné zviera,ulovená posledná ryba ,potom nám budú peniaze na nič ''.Myslím si že dnes to platí dvojnásobne.

V tomto článku vám chcem predstaviť jedny z  najdôležitejších  chránených zvierat ,ktoré sa vyskytujú na Slovensku a povedať rôznym pytliakom,zabijakom a ľuďom ,ktorí ničia prírodu že robia obrovskú chybu .

Orol Skalný

Orol skalný je jedným z 10 druhov orlov na svete. Na Slovensku hniezdia ešte ďalšie 3 druhy a to orol kráľovský Aquila heliaca, orol krikľavý Aquila pomarina, orol malý Hieraetus pennatus a ďalšie 2 druhy sa nepravidelne vyskytujú (orol stepný Aquila rapax a orol hrubozobý Aquila clanga).Orol skalný je najväčším predstaviteľom rodu. Samec váži od 3 do 4,5 kg a oveľa väčšia samica od 3,5 do 6,5 kg. Rozpätie krídiel majú od 190 do 240 cm. Dĺžka tela je 75 až 90 cm.Orol skalný sa vyskytuje na všetkých kontinentoch severnej pologule. Na Slovensku sa v súčasnosti orol skalný vyskytuje hlavne v horských oblastiach Karpát od nadmorskej výšky 800 m. Hlavnými územiami s jeho výskytom sú: Malá a Veľká Fatra, Orava, Chočské vrchy, Západné, Vysoké a Belianske Tatry, Nízke Tatry, Slovenské rudohorie, Pieniny, Levočské vrchy, Muránska planina, Čergov, Spišská Magura.Príčiny ohrozenosti: Strata hniezdisk, vážnym ohrozením pre tú časť populácie, ktorá buduje hniezda v lesoch, je výrub vhodných porastov pre hniezdenie. Plánovaný nízky rubný vek lesných porastov a ťažba dreva v hniezdnom období sú vážnym ohrozením pre hniezdenie tohto druhu.Prenasledovanie orla skalného človekom.Na konci minulého storočia, ale aj v súčasnosti je zistených veľa prípadov vyberania vajec alebo mláďat z hniezd, ako i strieľanie mláďat a dospelých vtákov a tiež likvidácia otrávenými návnadami. Aktivity, ktoré zámerne spôsobujú likvidáciu alebo týranie vtákov označujeme pojmom "vtáčia kriminalita."

Stĺpy smrti
Stĺpy 22 kW elektrického vedenia tvaru "T" predstavujú vážnu ekologickú hrozbu. Každý rok v dôsledku kolízie s vedením vysokého napätia hynie veľké množstvo vtákov rôznych druhov, vrátane orlov skalných.K úrazu elektrickým prúdom dochádza v momente, keď vták prepojí krídlami alebo nohami vodič so železnou konzolou. Vtedy jeho telom prechádza elektrický prúd a vzniká výboj, ktorý buď vtáka ihneď usmrtí alebo zmrzačí, na následky čoho potom hynie.

Kamzík Vrchovský

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), symbol Tatranského národného parku, obýva Západné, Vysoké a Belianske Tatry. Dospelé jedince sú asi 75-85 cm dlhé a v kohútiku vysoké 70-90 cm, dosahujú váhu 24-36 kg. Samice sú o niečo menšie. Pohlavný dimorfizmus je nevýrazný, obidve pohlavia majú hákovito zahnuté rohy. Dlhá srsť dodáva zvieratám robustný vzhľad.Pôvodný areál sa rozprestiera v Alpách, Pyrenejách, Apeninách a na Kaukaze. Na Slovensku je pôvodný iba vo Vysokých Tatrách. Žije v nadmorskej výške od 150 - 4750 m, v Európe len vo vysokých polohách.Výskyt na Slovensku ,súčasnosti patrí medzi ohrozené druhy. Výrazné zníženie počtu kamzíkov na našom území je spôsobené rôznymi faktormi, predovšetkým vysoký počet turistov v Tatrách počas celého roka, budovanie hotelov a športovísk a z toho vyplývajúce zmenšovanie životného priestoru kamzíkov, pytliactvo, ale aj prirodzené príčiny napr.: lavíny, predátori, zmeny klímy atď.

.....

Zubor Hrivnatý

Zubor patrí medzi najväčšie európske suchozemské cicavce. Samec môže vážiť vyše 1 000 kg a dosahovať v kohútiku výšku až 2 m.Zubor je blízky príbuzný bizóna amerického (Bison bison). Genetický výskum a porovnávanie potvrdili takmer úplnú zhodu.Zubor európsky najradšej obýva zmiešané lesy s mierne podmáčanou pôdou.Výskyt na Slovensku, teaduje sa, že posledného zubra žijúceho vo voľnej prírode na Slovensku zastrelil kráľ Matej Korvín. Niekoľko kusov zubrov sa od roku 1957 s úspechom chová v zubrej obore v Topoľčiankach. Táto obora vychovala viacero zubrov, ktoré sú umiestnené v mnohých významných zoo. V posledných rokoch bol zubor európsky úspešne vysadený v Bukovských vrchoch – Poloninách na východe Slovenska na hraniciach s Poľskom neďaleko obce Runina. Po čase sa k nim pridal aj voľne žijúci jedinec z poľských Nízkych Beskýd.           

Drop Fúzatý

Je to najťažší lietajúci vták Slovenska, ktorý je typickým obyvateľom nížin a stepných oblastí. Darilo sa mu najmä v časoch extenzívneho hospodárenia, kedy boli polia popretkávané úhormi a malými políčkami obrábanými bez ťažkej mechanizácie. Vyskytoval sa v celej Podunajskej nížine. Na začiatku 20. storočia sa odhadovala populácia 2400 jedincov, ktorá do roku 1956 klesla na počet 1165, v roku 1973 už len 410 až 693 jedincov. Po roku 1975 došlo k vraznému rozdrobeniu populáciu a v súčasnosti sa prakticky vyskytuje len na dvoch miestach v zimnom období a na jednom sa predpokladá hniezdenie. Podobná kritická situácia je aj v okolitých štátoch. Príčiny ohrozenia - chemizácia a mechanizácia v poľnohospodárstve. Zcelovanie polí a rozorávanie úhorov, pasienkov a lúk. Nárazy do stĺpov smrti. Nadmerné poľovanie v minulosti.

KRAKĽA BELASÁ

Krakľa belasá patrí medzi najpestrejšie sfarbené vtáky Európy. Je typickým vtákom juhovýchodnej Európy,menej častá je v juhozápadnej Európe. Na Slovensku bola kedysi bežná, dnes je známe len jedno posledné hniezdisko na juhu Slovenska. Živí sa veľkým hmyzom a drobnými stavovcami, ktoré chytá na zemi. Na korisť striehne z vyvyšeného posedu. ,Príčiny ohrozenia - znižovanie diverzity krajiny, zcelovanie biotopov, likvidácia lúk a pasienkov, zánik tradičného hospodárenia a pasenia dobytku, používanie pesticídov v poľnohospodárstve.

Comment Stream