בקול ובתנועה

.לפניכם הטקסט איך עושה פרה

קראו בעיון את הכתוב

     ?אֵיך עושָה ּפָָרה     

תִקשֹוֶרת אֵצֶל בעלֵי חיים / דויד רפאִם

תשאלו את הּכֶלֶב שלכם מה השעה הוא לא יַעֲנֶה, אבל אם תגידו לו "אְַרצָה" או "שֵב" ייתכן שהוא יעשה מה שֶאתם מבקשים מִמָנו. לכלבים אין יְכולת של ממש לדַּבֵר או להביןאת שפת בנֵי האדם, אבל אפשר לאַלֵף אותם להָבין כמהפקודות. אמנם בעלֵי חיים אינם יכולים לדַּבֵר בשפה שלבנֵי אדם, אבל אולי הם יכולים לְתַקְשֵר עם בנֵי מינָם. אולייש להם שפה מִשֶלָהֶם. השפה אֵינה חיֶיבֶת להיות שפה שלמילים, יש גם שְפות סימָנים. ויש חוקרים שֶטוענים שֵֶריחות,קולות, ריקודים ותנועות גוף משַמְשים כשפה אצל בעלי חיים מסוימים. לפני שנים רבות צָפָה חוקר אחד בדְבֹורים וגילה כיצד הן מְתַקְשְרֹות אֵלֶה עם אֵלֶה. דבורים מסוימות יוצאות לסַיֵיר בסְביבת הּכַוֶוֶרת כדי לחַפש פרחים שמֵהֶם אפשר לֶאסוף צּוף.בדְַרּכָן חזָָרה לכוֶורת הן "רוקדות ריקוד" שמְסַמן לדבורים האחֵרות לאָן כדאי להֶן לעוף כדי למצוא את הפרחים. הדבוריםנולָדות עם היְכולת להַעביר מֵידע בדרך של ריקוד. אבל המֵידע שהן יכולות להעביר הוא רק בעניין אחד. לכן אפשרלומַר שהריקוד הוא דרך תִקְשוֶרת אך לא שָפָה של ממש. מתברר שאֵצֶל מינים רבים של ציפורים הגוזָלים לומדים לשיר מהוֵריהֶם וממְבוגרים אחֵרים בנֵי מינָם. כלומר,הציפורים האֵלֶה לומדות את ה"שפה". אבל אי אפשר ללַמד גוזל של ּבּולּבּול לָשיר כמו שַחֲרּור. הגוזל נולד עם היְכולת לִלמוד לָשיר שירה מסוימת, רק אֶת השירה של בנֵימינו. גם אם יִשמע ציפורים רבות סְביב קִנו, הוא יִלמד רק את השירה האופיָינית לַמין שֶלו. יש חיות רבות שֶלבנֵי האדם נִדמֶה שֶהֵן אילְמות, אך בעצם הן מנַהלות תקשורת עֵָרה. הפילים, למשל, משַדרים קולות אַזְהָָרה שֶבני אדם אֵינם מסוגלים לִשמוע, אבל פילים אחרים שומעים אותם ויודעים להיזָהֵר. לִוְוייתנים החיים באוקיָינּוסים מְתַקשרים עם בנֵי מינָם באמצעות שירה. צלילים אֵלֶה נשמעיםלמרחקים אדירים. כך יכול לווייתן להודיעַ ללווייתנים אחרים המרּוחָקים מִמֶנו מאוד איפֹה הוא נמצא או איפֹה אפשר לִמצוא מזון. רק חֵלֶק קטן מהצלילים הנמוכים שהלווייתנים מְפיקיםנִקְלָט באוזנַיִים שלנו. חוקרים מַקליטים באֶמְצָעּות צִיוד מיוחד את הקולות שֶבני האדם אֵינם יכולים לִשמועַ. ההקלטות האֵלֶה מְסַיְיעות לחוקרים לִלמוד על התִקְשֹוֶרת של בעלֵי החיים.מינים מסויָמים של קופים מְתַקְשְרים על ידי תנועות גוף והַּבָעות ּפָנים. למשל: כאשר קוף רוצֶה לאַיֵים הוא סֹומֵר את פרוָותו או חושֵף את שיניו; כאשר קוף מתרגש הוא מכַווץ את פיו; וכאשר הוא רוצה להַפגין כוח הוא קופץ, מַּכֶה על ענפי העץ או מנַעֵר אותם. דֶֶרך התִקשֹוֶרת הזאת נקראת ׂשְפַת גּוף, וגםבנֵי האדם משתמשים בה. חוקרים ניסו ללַמֵד שימּפַנזים שְפַתסימָנים פשוטה, שֶּבָה לא מדַברים בקול אֶלָא בעֶזרת תנועותידיים והַּבָעֹות ּפָנים. למשל, החוקֵר היה מצביע על אוכֶל ומְסַמֵן ביָדָיו סימן שֶמַשְמָעּותֹו "אֹוכֶל". הניסויים האֵלֶה אָרכו זמן רב, אך היו קופים שהִצליחו ללְמוד למַעְלָה ממֵאָה סימנים.

:ענו על השאלות הבאות

:שלב ראשון

?אילו דוגמאות לפקודות שכלב יכול להבין מופיעות בקטע

?איזה מידע מעבירים הלווייתנים באמצעות השירה

? כאשר קוף סומר את פרוותו, מה הוא רוצה להביע

:שלב שני

  •                                            ?  האם דבורים מעבירות לחברותיהן מידע על נופים יפים שראו בדרכן
  •                                                                      ? למה לפעמים נדמה לבני האדם שהחיות אילמות     
  • השלב שלישי - סיכום המידע בטקסט

    .סדרו בטבלה את סוגי החיות ודרך התקשורת שלהן במסמך המצורף

    צפו והקשיבו להנאתכם

    Comment Stream