MAY TRINITY PO BA NA MABABASA SA BIBLIA?

AT KUNG MERON MAN, TOTOO PO BA NA MAGKAKAPANTAY NG KAPANGYARIHAN ANG AMA, ANAK AT ESPIRITU AYON SA TURO NG KATOLIKO?

ALAMIN NATIN MULA SA BIBLIA MISMO KUNG MERON NGA BANG TRINITY NA NASULAT SA BIBLIA

PINAPANIWALA TAYO SA ATING MGA NINUNO AT MGA KAPARIAN NG MGA KATOLIKO NA MAYRONG TRINITY, NGUNIT SA BIBLIA KUNG ATING MATUTUNGHAYAN, NI KAHIT ANINO MAN SA SALITANG TRINITY O TRINIDAD AY HINDI NATIN MASUSUMPUNGAN SA LUMA AT BAGONG TIPAN NITO. MAY ARAL ANG KATOLIKO NA ANG TRINITY AY NAGREREPRESENTA NG AMA, ANAK, AT ESPRITU SANTO NA ANG TATLO NA ITO AY MAY PANTAY-PANTAY NA KAPANGYARIHAN.

SALUNGAT ITO SA SINASABI NI KRISTO NA KUNG ATING UNAWAING MABUTI, IPINAKILALA NI KRISTO(ANAK) NA MAS MAKAPANGYARIHAN AT MAS DAKILA ANG AMA SA KANYA, ANG TURO NG KATOLIKO NA PANTAY PANTAY DAW ANG KAPANGYARIHAN NG AMA, ANAK, AT ESPIRITU AY BUNGA NG KAWALAN NG MALAY SA SALITA NG DIOS AT HANGGANG SA NGAYON ITO ANG KANILANG PINANINIWALAAN. BUKOD SA ANG SALITANG TRINITY AY HINDI MABABASA SA BIBLIA AY GUMAGAWA PA SILA NG SARILI NILANG PAKAUNAWA NA HINDI NAMAN NILA KAYANG PATUNAYAN.

ATING TUNGHAYAN ANG PATOTOO NG PANGINOONG HESUKRISTO NA HINDI NIYA KAPANTAY ANG KANYANG AMA NA NASA LANGIT, ATING TUNGHAYAN ANG TALATA NA ATING MABABASA SA IBABA.,

JUAN 10:29Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama.

JUAN 13:16Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya.

NOTE: MALIWANAG NA INAMIN MISMO NI KRISTO NA MAS DAKILA ANG KANYANG AMA SA LAHAT, YAMANG SI KRISTO AY ISINUGO NG AMA, WALANG SINOMANG ISINUGO NA MAS DAKILA SA NAGSUGO SA KANYA. MALIWANAG ANG PATOTOO NI KRISTO NA MAS DAKILA ANG AMA KAYSA SA KANYA.

KUNG GAYON, PALPAK ANG TURO NG TRINIDAD AT ANG PAGKAPANTAY-PANTAY NG MGA KAPANGYARIHAN NITO.

KAPAG ANG BAGAY NA ITINUTURO AY HINDI NAKASULAT SA BIBLIA O SA SALITA NG DIOS, ANG BAGAY NA ITO AY BUNGA NG MGA DILA NG MGA BULAANG MANGANGARAL AT LAHAT SILA AY NANGAGPUPURI SA KANILANG SARILI LAMANG, MAS NINANAIS NILANG IPANGARAL ANG KASINUNGALINGAN KESA KATOTOHANAN.

NAWAY MAGSILBI ITONG LIWANAG UPANG ANG KAISIPAN NA NAPAGDILIM NG MGA ARAL NG MGA BULAAN AY MAALIS SA KAMALIAN AT MAGSISUNOD SA SALITA NG DIOS KAYSA SALITA NG MGA ARAL NG MGA BULAAN.

MARAMING SALAMAT PO..... TO GOD BE THE GLORY!!!!!