Afronding opdracht 1
   Danielle Rolder
M00M010

Woonbegeleiding mensen met een beperking

De Woonbegeleider helpt mensen bij het behouden van een zelfstandig bestaan in de eigen leefomgeving, of het herstel hiervan. De Woonbegeleider kan met verschillende soorten groepen werken, zoals jongeren, gehandicapten of verslaafden. Ook de woonsituaties verschillen. Zo kan het zijn dat een Woonbegeleider in een zorginstelling werkt waar de doelgroep resideert en ondersteuning biedt bij het uitvoeren van de dagelijkse handelingen (koken, schoonmaken, tanden poetsen).

Aan de hand van een behandelplan leert men de inwoners om zo zelfstandig mogelijk deze dagelijkse bezigheden te kunnen doen. Voor die personen die niet meer zelfstandig kunnen functioneren worden oplossingen gezocht zom toch het maximale aan zelfstandigheid te bereiken. Voor jongeren of geestelijk gehandicapten hoort hierbij vaak het bewaren van de rust, om zo het gedrag te veranderen en ontwikkeling te stimuleren. Als een Woonbegeleider werkt met mensen die al zelfstandig wonen of op het punt staan om dit te gaan doen, dan is het vaak belangrijk om ervoor te zorgen dat deze mensen sociaal vaardig genoeg zijn om goed met de buren om te kunnen gaan. Ook moeten ze zelf de huishoudelijke taken uit kunnen voeren, om zo te voorkomen dat men terugvalt in oude gewoonten en/of gedwongen moet verhuizen.

Een Woonbegeleider kan dus in verschillende rollen terecht komen, met zwaartepunten in de zorg, pedagogiek of maatschappelijk werk. Men kan ook in de sectoren van justitie, asielbeleid, of psychische hulp terechtkomen. Het woongebeuren staat altijd centraal, of het nu gaat om het vinden van een woning, het behouden ervan, of het verkrijgen van zelfstandigheid zodat men uiteindelijk weer in de samenleving kan ‘wonen’. Een Woonbegeleider moet hiervoor zelf initiatief kunnen nemen en een eigen plan uitstippelen waarmee de cliënten zo goed mogelijk worden geholpen.

Film over woonbegeleiding gehandicapte zorg

Kort verslag over woonbegeleiding

Als Woonbegeleider Gehandicaptenzorg observeer, verzorg, begeleid en stimuleer je mensen met beperkingen (gehandicapten) die in een instelling of gezinsvervangend tehuis wonen, bij hun dagelijkse bezigheden. Dit kunnen mensen zijn met lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen. Hen zo zelfstandig mogelijk laten leven is een doel dat je bij de begeleiding nastreeft.

Belangrijk is dat je een prettige sfeer in huis creëert. Tenslotte is dit voor de bewoners hun thuis. Het is belangrijk dat je bewoners in deze thuissituatie zoveel mogelijk zelfstandig dingen laat doen en ze stimuleert om bijvoorbeeld hun vrije tijd in te vullen, boodschappen te doen, te reizen en met anderen om te gaan.

Ook organiseer je bijvoorbeeld activiteiten, in groepsverband of individueel. Je kunt ook heel praktische hulp bieden door te ondersteunen bij het opruimen van de kamer of door iemand met verstandelijke beperkingen te leren zelfstandig boodschappen te doen. Daarnaast kun je mensen vaardigheden aanleren die zij zichzelf moeilijk eigen maken. Soms zul je daarbij creatieve oplossingen moeten denken. Bijvoorbeeld klittenband in plaats van veters, zodat iemand zichzelf toch kan aankleden.

Al deze werkzaamheden behoren tot een begeleidingsplan dat je meestal zelf opstelt, evalueert en aanpast. Je stemt daarin de ondersteuning af op de behoeften van de cliënt. Tijdens de uitvoering van het plan coördineer je de taken van medewerkers als helpende en verzorgende. Jij bent verantwoordelijk voor de continuïteit van de ondersteuning.

De begeleiding en ondersteuning van ouders of andere familieleden is aan jou toevertrouwd. Je voert gesprekken met hen en overlegt over moeilijkheden en mogelijkheden. Teamoverleg en afstemming met school, werkplek of andere hulpverleners behoren eveneens tot je taken. Verder rapporteer je aan andere professionals die bij de begeleiding betrokken zijn.

Activiteiten begeleiden mensen met een beperking

Activiteiten en sport voor kinderen met een beperking

Voor een kind met een beperking is het maken van een speelafspraakje vaak moeilijk te organiseren. Ook sporten is lastig.

Toch wilt u graag weten wat er mogelijk is voor uw kind om een sport te beoefenen, lid te worden van een club of deel te nemen aan andere leuke activiteiten. Misschien heeft u iets aan de tips hieronder!

Activiteiten en workshops

Er zijn allerlei clubs en instellingen die cursussen en activiteiten voor kinderen organiseren: handenarbeid, schilderen, timmeren, fotografie, scouting, dansen, theater, ballet, muziek maken, zingen en nog veel meer.

Boeken lezen

Er zijn speciale gemakkelijke boeken om voor te lezen aan kinderen met een beperking. Misschien kan uw kind ze zelf lezen.

U vindt deze boeken in de bibliotheek onder het vignet 'Makkelijk lezen'. U kunt ze natuurlijk ook in de boekhandel krijgen.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel mooie prentenboeken en luisterboeken.

Aangepast speelgoed

Er is aangepast speelgoed voor kinderen met een beperking te koop. Maar u kunt ook zelf misschien wel iets maken als u een beetje creatief bent.

Op de websites Zozithetmet.nl en Handy-wijzer.nl kunt u meer informatie zoeken over aangepast speelgoed.

Bij een gewone sportvereniging

U kunt bij reguliere sportverenigingen navragen wat de mogelijkheden zijn voor uw kind om mee te sporten. Er zijn soms speciale teams voor kinderen met een handicap.

Kijk bij het overzicht van sportverenigingen in de gemeente Deventer.

Computerspelletjes

Veel kinderen met een beperking vinden het leuk om te computeren.

U kunt misschien eens kijken of uw kind overweg kan met de muis en of u eenvoudige computerspelletjes kunt vinden die uw kind kan doen. Soms is een aangepaste muis nodig of andere bedieningsapparaten.

U kunt zelf in Powerpoint eenknops computerspelletjes of fotoboekjes maken. Er zijn speciale cursussen om dit te leren. Of misschien kent u iemand die hier veel van af weet.

Tablets

Tablets zijn handzamer en soms makkelijker te bedienen dan computers. En de mogelijkheden voor spelletjes en andere handige apps zijn eindeloos! Op Kindmethandicap.nl vindt u een overzicht van gebruiksvriendelijke hoezen voor kinderen. En tips voor leuke apps.

Let er wel op dat uw tablet beveiligd is, zodat uw kind niet per ongeluk aankopen kan doen voor spelletjes.

Gehandicaptensport

Er zijn verschillende initiatieven in Nederland die sporten mogelijk maken voor kinderen met een beperking.

Zo kunnen kinderen met een bewegingsachterstand plezier krijgen in bewegen, kinderen met een beperking ontdekken welke sport ze leuk vinden en kinderen in het speciaal onderwijs ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn.

Meer informatie vindt u op de website Gehandicaptensport.nl. of kijk op de pagina over gehandicaptensport

Fietsen

Wilt u gaan fietsen met uw kind, dan zijn er verschillende fietsvoorzieningen te koop. Denk aan aangepaste zitjes, een tandem, een aanhangfiets, een rolstoelbakfiets en nog veel meer.

Voor een aangepaste fiets heeft u een Wmo-indicatie nodig van de gemeente. De gemeente kijkt waarvoor u het nodig heeft en wat de gezondheidsproblemen van uw kind zijn. Vervolgens besluit de gemeente of u in aanmerking komt.

Zwemmen

Misschien vindt uw kind het leuk om eens te gaan zwemmen.

U kunt speciale drijfmiddelen en zwemkragen kopen die ervoor zorgen dat het hoofd van uw kind goed boven water blijft.

Paardrijden

Rijden op een paard of een pony is heel geschikt voor kinderen met een beperking.

Er zijn speciale mogelijkheden bij maneges voor (individuele) begeleiding van kinderen met een beperking. Uw kind kan bijvoorbeeld een pony borstelen, het tuig leren kennen, op een pony rijden of in een ponykar mee.

Er zijn zelfs mogelijkheden voor kinderen die zelf niet mobiel zijn om op een doek mee te rijden dat tussen 2 paarden is gespannen. Dit heet ook wel 'huifbedrijden'. Mogelijk is therapeutisch paardrijden (equitherapie) iets voor uw kind.

Samen met andere ouders

Via websites van lotgenoten en ouderverenigingen kunt u tips krijgen van andere ouders voor vrijetijdsbesteding. Bijvoorbeeld via de website van BOSK (vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders) kunt u allerlei ideeën opdoen.

Ook kunt u misschien samen met andere ouders van school eens iets organiseren voor uw kinderen. U kunt bijvoorbeeld een vaste speelafspraak maken om de beurten bij iemand thuis

                                              

                                        Werk voor mensen met een beperking

Het is voor mensen met een beperking in Nederland lastig om een baan te vinden of te houden. Een van de redenen hiervoor is dat bij werkgevers nog vaak vooroordelen over mensen met een beperking leven. Zo denken veel werkgevers dat zij minder productief zijn of een hoger ziekteverzuim hebben. Of gaan ze ervan uit dat iemand met een beperking bepaalde werkzaamheden niet kan uitoefenen, terwijl dit niet altijd terecht is. Dit leidt ertoe dat mensen zonder beperking bijna twee keer zo vaak betaald werk hebben als mensen met een beperking (SCP 2012, Belemmers aan het werk).

Op dit moment zijn de Participatie- en Quotumwet in de maak. Deze wetten moet werkgevers stimuleren mensen met een beperking in dienst te nemen. In het Sociaal Akkoord van april 2013 staat dat de private sector de komende tien jaar 100.000 extra banen creëert. Daarnaast creëert de overheid in de publieke sector 25.000 extra banen. Van jaar tot jaar wordt bijgehouden hoeveel banen er voor mensen met een beperking bijkomen. Als blijkt dat de afgesproken aantallen niet worden gehaald kunnen werkgevers een boete krijgen van 5000 euro per werknemer.

Begin 2014 adviseerde het College over het wetsvoorstel Quotumwet. Het College constateert dat het doel van de Participatie- en Quotumwet in lijn is met het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Daarnaast wijst het College op het risico dat de Participatiewet zich enkel richt op mensen die via het UWV en de sociale werkvoorziening werken of een uitkering ontvangen. Mensen die niet tot deze groep behoren lopen hierdoor het risico om minder snel aan het werk te komen. Het College dringt aan op tussentijdse effectmetingen en zo nodig passende maatregelen te nemen.

Tot slot wijst het College erop dat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte werkgevers verplicht voor een doeltreffende aanpassing te zorgen, tenzij deze onevenredig belastend is. Het College beveelt aan bij de invoering van de Participatie- en Quotumwet hierover voor te lichten.

Wat zegt de wet?

Nederlandse wetgevingEen werkgever mag sollicitanten of werknemers niet discrimineren vanwege het feit dat zij een beperking hebben. Hetzelfde geldt voor uitzendbureaus en werving- en selectiebureaus, als de opdrachtgever hier specifiek om vraagt. Het verbod op ongelijke behandeling geldt voor de sollicitatie, aanstelling, arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden, promotie, arbeidsomstandigheden en het ontslag. Dit verbod is neergelegd in de gelijke behandelingswetgeving voor mensen met een handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) en is ook af te leiden uit artikel 1 van de Grondwet. Deze wetten gelden voor iedereen met een beperking. Het maakt daarbij niet uit of de beperking fysiek, psychisch, verstandelijk, intellectueel of zintuiglijk van aard is. Het moet wel om een langdurige beperking gaan.

Werkgevers moeten sollicitanten op basis van de functie-eisen beoordelen. Of iemand een beperking heeft, mag hierbij geen rol spelen. Werkgevers kunnen er niet zomaar vanuit gaan dat een beperking de sollicitant ongeschikt maakt. Alleen als de werknemer belangrijke taken uit de functie niet kan uitoefenen, ook niet met aanpassingen, kan de werkgever hem of haar afwijzen wegens ongeschiktheid.

Soms zijn aanpassingen nodig. Voorbeelden van aanpassingen zijn een aangepast werkrooster, begeleiding, een aangepast toetsenbord of extra verlichting op de werkplek. Als een werknemer om een dergelijke aanpassing vraagt, zijn werkgevers verplicht hier gehoor aan te geven. Alleen als de aanpassing onevenredig belastend is, kan de werkgever deze aanpassing weigeren. Bijvoorbeeld als de kosten voor de werkgever te hoog zijn.

Bron:

ronaldinia.87@gmail.com

Comment Stream