KAILANGAN PO BA NA MAGBAYAD SA BINYAG, KASAL, AT IBA PANG SERBISYO NG MGA MANGANGARAL SA KANILANG MGA MIYEMBRO?

KUNG MERON MAN, NAPAPATUNAYAN PO BA ITO SA BIBLIA?

UMPISAHAN NATIN SA BINYAG

ATING NAPAG ALAMAN SA IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA NA ANG KANILANG PAGBIBINYAG NG MGA BATA NA ILANG ARAW PA LANG MATAPOS ITONG ISILANG AY PINABIBINYAGAN NA NILA ITO UPANG ITO AY MAGIGING GANAP NA ISANG KRISTYANO, NGUNIT ISA ITONG MALAKING KAMALIAN AYON SA BIBLIA, SINO PO BA DAPAT ANG PWEDING BIBINYAGAN O BABAUTISMOHAN? ATING BASAHIN ANG SALITA NG APOSTOL NI KRISTO NA SI APOSTOL PEDRO;

MGA GAWA 2:38At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa't isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.

NOTE: MALIWANAG NA ANG DAPAT LANG BABAUTISMOHAN AY ANG MGA TAONG NAGSISISI, SILA ANG DAPAT MABAUTISMOHAN. ANG TANONG; ANG BATA PO BA AY NAGSISISI NA? NI HINDI PA NGA ITO NAMULAT SA KASALANAN NI MINSAN? BAKIT NAPAKAPANGAHAS NG MGA KAPARIAN SA KATOLIKO NA BAGUHIN ANG KAUTOSAN NG DIOS? NAKAKATAKOT ANG KANILANG MGA GINAGAWA, BUKOD SA BINAGO NILA ANG KAUTOSAN NG DIOS, NAGDADAGDAG PA SILA NITO SA SARILI NILANG MGA KATHA.

PAPAANO PO BA GAWIN ANG PAGBABAUTISMO? TINATABO LANG BA ANG TUBIG AT IBUBUHOS SA ULO? NA KAGAYA NG MGA GINAGAWA NG MGA PARING KATOLIKO? ANG SALITANG BAUTISMO O BAPTISM KUNG ATING SUSURIIN, AY ANG PAGLUBOG NG BUONG KATAWAN NITO SA TUBIG. BAPTISM MEANS THE IMMERSION OF BODY TO THE BODY OF WATER. SAMAKATUWID, MAGKAKAIBA ANG BAUTISMO AT BINYAG. SPRINKLING O PAG BIBINYAG AY HINDI KAILANMAN PWEDING TATAWAGING BAUTISMO DAHIL MAGKAKAIBA ANG PAKAHULUGAN NITO, NGUNIT PILIT ITO NA GINAGAWA NG MGA KATOLIKO AT NGAYON AY NAKASANAYAN NA BILANG TRADISYON. ITO AY NAPAKALAKING MALI SA MGA MATA NG DIOS, ANG BAGUHIN ANG KANYANG KAUTOSAN.

2 CORINTO 11:7Ako nga baga'y nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili, upang kayo'y mangataas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang evangelio ng Dios?

MAY BAYAD PO BA ANG BAUTISMO? ANG SAGOT KAPATID AY WALA.

ANG KATOTOHANAN AY KAHIT ISA SA MGA APOSTOL NI HESUKRISTO NA NANGAGBABAUTISMO SA MGA TAONG SUMAMPALATAYA AT NAGSISISI AY KAHIT NI ISANG KUSING AY HINDI SILA NAGPAPABAYAD. NAPAUPA BA SA JUAN SA ILOG NG JORDAN NUNG BINAUTISMOHAN NIYA ANG PANGINOONG HESUKRISTO? BAKIT NGAYON ANG MGA KAPARIAN AY WALANG HABAS NA NANGUNGULIKTA SA BAWAT PAGBIBINYAG NILA SA KANILANG MGA KAANIB. NAKAKATAKOT NA GINAGAMIT ANG SALITA NG DIOS UPANG IPANGALAKAL ITO SA KAPWA. ANG SALITA NG DIOS AY LIBRE, ANG KALIGTASAN AY IBINIGAY NA LIBRE, ANG BUGTONG NA ANAK AY IBINIGAY NG AMA SA ATIN NA LIBRE UPANG TAYO AY ILIGTAS. NGUNIT IOTNG MGA BULAANG MANGANGARAL AT MGA KAPARIAN AY INIAASA SA KANILANG MGA KAANIB ANG KANILANG MGA TIYAN. ATIN PONG TANDAAN NA ANG PANGINOONG HESUKRISTO AY NANGANGARAL NA LIBRE AT ANG MGA APOSTOL AY NANGAGBABAUTISMO NA LIBRE. SAMAKATUWID ANG BAUTISMO AY LIBRE AT WALANG BAYAD.

ANG KASAL AY ISA SA MGA PALATUNTUNAN NG PANGINOONG HESUS NA DAPAT NATING GAWIN. ANG PAGPAPAKASAL AY HINDI ITO IPINIPILIT NG KANINOMAN SA KADAHILANAN NA MAYRONG MGA TAONG MATUTUWID NA HINDI NAG-AASAWA KATULAD NA LAMANG NI APOSTOL PABLO, NA NINANAIS NIYANG ISANG BINATA UPANG ILAAN ANG KANYANG SARILI AT BUONG BUHAY SA PAGTUTURO NG EBANGHELYO NG DIOS. ANG PAGKAKASAL AY ISANG PAGTATALI NG DALAWANG PUSONG NAGMAMAHALAN AT NAIS ILAGAY ANG KANILANG MGA SARILI SA PAGKAKAISA SA MATA NG DIOS AT SA TAO. ANG TANONG; KAILANGAN PO BA MAGBAYAD SA KASAL DOON SA TAONG NAGKAKASAL SA KANILA? NI MINSAN MAN AY HINDI ITINUTURO NG PANGINOONG HESUS NA SA KASAL AY KAILANGANG MAGBAYAD, NGUNIT ISA NA NAMANG KALAPASTANGANAN ANG LUMITAW SA SANGLIBUTAN NA GAWAIN NG MGA ANTIKRISTO, ANG PAGPAPABAYAD SA MGA IKINAKASAL, YAMANG ANG DIOS ANG SUMASAKSI SA PAG IISANG DIBDIB SA DALAWANG MGA NILALANG, AY DI DAPAT ITO NA BINABAYARAN DAHIL ANG SALITA NG DIOS NA GINAGAMIT SA PAG IISANG DIBDIB AY HINDI BINILI NG MGA MANGANGARAL KUNDI ITO AY LIBRE KAYA NARARAPAT LAMANG NA ITO AY LIBRE DING IPAMIMIGAY NA WALANG KAUKOLANG KABAYARAN. NAKAKALUNGKOT ANG GINAGAWA NG MGA KAPARIAN, MGA MANGANGARAL NA MGA BULAAN NA WALANG HABAS NA NAGPAPABAYAD SA KANILANG MGA SERBISYO SA PANGANGARAL. UULITIN KO PO MGA KAPATID, HINDI DAPAT BINABAYARAN ANG KASAL, LIBRE ITO NATING TINANGGAP, LIBRE DIN ITO NATING IBIGAY.

ANG DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT SA PAMAMAGITAN NG KANYANG BUGTONG ANAK NA SI HESUKRISTO AY SUMASAINYO NAWA. NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA PAGBABASA NITONG ARTIKULO NA ITO AT MAUUNAWAAN NINYO ANG MGA KAMALIAN SA MGA RELIHIYONG WALANG IBANG GINAGAWA KUNDI ANG PANGUNGULIKTA NILA NG KABAYARAN SA KANILANG SERBISYO.

ANG MGA KAPARIAN AT MGA MANGANGARAL NA BULAAN; DITO SILA MAIHAHANAY.....

APOCALIPSIS 20:10At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagatdagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta; at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailan man.

NAKAKAAWA ANG MGA KAPATID NATIN NA HANGGANG SA NGAYON AY NAGPAPANIWALA SA KATUROAN NG MGA BULAANG MGA MANGANGARAL. SANA PO AY MALIWANAGAN SILA SA PANGALAN NG PANGIONOONG HESUKRISTO.

TO GOD BE THE GLORY!!!!