Kadmij

-polumetal

-srebrnast, srodan cinku

-hlapljiv, mekan i plastičan, može se rezati nožem te vući u listiće

-svi spojevi kadmija su izuzetno otrovni

-dobiva se iz dima peći za proizvodnju olova i bakra, kao i iz ostataka pri elektrolitskoj rafinaciji cinka

-u namirnicama se pojavljuje u obliku anorganskih soli

-upotrebljava se u industriji i zagađuje okoliš

-nalazi se u superfosfatnim gnojivima koja upijaju lisnata povrća(posebno duhan)

-najvažniji mineral je grinokit-upotrebljava se kao sastojak nekih legura, kao amalgam u Westonovu standardnom članku i kao zaštitna prevlaka na željezu i čeliku

-naročito su otrovne pare kadmijevog oksida koje nakon kratkog vremena i u malim koncentracijama, uzrokuju smetnje poput povišene tjelesne temperature, mučnine i jake nadražaje dišnih puteva, a već nakon dvanaest sati udisanja para može doći do plućnog endema i smrti

-zbog toksičnosti se izbacuje iz upotrebe

-nema biološku ulogu

-kancerogen je i teratogen

Comment Stream