Ehitustööde korraldus Eestis

Rasmus-Raul vendland LE14

Ehitamine

ehitusseaduse mõistes on ehitise püstitatamine, laiendamine, rekonstrueerimine, tehnosüsteemide muutmine, lammutamine.

Ehitise laiendamine toimub juurde-, peale- või allaehitamise teel. Ehitise rekonstrueerimine on ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja asendamine.

Ehitustegevuse alustamiseks peab kohaliku omavalitsuse poolt olema väljastatud ehitusluba, väiksemahuliste tööde puhul kirjalik nõusolek. Ehitusloa eelduseks on ehitusprojekt. Kirjaliku nõusoleku puhul võib kohalik omavalitsus projekti nõuda, kui ta seda vajalikuks peab. Enne ehitamise alustamist peab omanik esitama kohalikule omavalitsusele ehitamise alustamise teatise.

Ehitise valmides peab omanik taotlema sellele kasutusloa, mille väljastab samuti kohalik omavalitsus.

Omaniku kohustused ehituse ajal

Kinnisvara omanikuks olemisega kaasneb hulk kohustusi. Nii peab ka ehitustegevuse käigus omanik tagama teatud ülesannete täidetuse. Paljud neist võib anda lepinguga täitmiseks ehitajale või projekteerijale.

Omanik peab tagama ehitusloa või kirjaliku nõusoleku olemasolu, kui need on nõutavad. Infot selle kohta, kas ehitusluba või kirjalik nõusolek on nõutavad, saab kohalikust omavalitsusest. Ehitise omanik peab tagama ka kasutusloa olemasolu, kui see on nõutav.

Samuti peab omanik tagama ehitusplatsi ja selle ümbruse korrashoiu ning peab võimaldama ehitusjärelevalve ja riikliku järelevalve juurdepääsu objektile.

Oluline on ka omaniku kohustus säilitada kõik ehitamisega seotud dokumendid. Ehitusega seotud dokumente on vaja hilisemateks korrashoiu- ja remonditöödeks ning ka ehitisega toimunud avariide põhjuste uurimisel.

Omanikujärelevalve teostamise kogu ehitamise ajal peab samuti tagama omanik. Omanikujärelevalve tegija peab üldreeglina olema registreeritud majandustegevuse registris. Samuti peab omanik jälgima, et ehitaks isik, kellel on see õigus (st on registreeritud majandustegevuse registris). Üksik elamut, suvilat, aiamaja, taluhoonet ja väikeehitist võib omanik enda tarbeks ehitada ise.

Ehituse alustamise teatise peab omanik esitama kohalikule omavalitsusele kolm päeva enne ehitamise algust. Teatist pole vaja esitada väikeehitise ehitamise korral.

Teatud juhtudel peab omanik panema nähtavale kohale kogu ehitamise ajaks informatsioonitahvli, milles sisaldub informatsioon ehitise, ehitusloa, ehitamise alustamise aja ja lõpetamise tähtaja, projekteerimisettevõtja, ehitusettevõtja ja omanikujärelevalve tegija kohta.

Ehitustööde tegija

  1. Ehitusprojekt ja selle muudatused
  2. Ehitustööde päevik, kus peavad olema kajastatud tööpäeva mõjutavad tegurid, nagu näiteks ilm, konkreetsetel töödel rakendatud ehitajad, kasutatavad seadmed, ehitustööde korralduse iseloomustus, järelevalve käigus tehtud märkused jne. Ehitustööde päevikut täidetakse iga päeva kohta ja see peab olema kättesaadav ehitusplatsil.
  3. Kaetud tööde aktid, mis koostatakse nende konstruktsioonide või ehitise osade kohta, mis kaetakse järgmistel ehitusetappidel. Sellised osad on näiteks hüdroisolatsioon, soojusisolatsioon, raudbetooni armatuur jne.
  4. Töökoosolekute protokollid
  5. Teostusjoonised
  6. Ehitise geodeetilise mahamärkimise akt
  7. Ehitise vaheetappide ja eritööde vastuvõtu aktid
  8. Lõppülevaatuse ja garantiiaja järgse ülevaatuse aktid
  9. Ehitise ekspertiisi tulemusena koostatud ekspertarvamus
  10. Muud ehitust iseloomustavad dokumendid, nagu näiteks toodete vastavussertifikaadid

Kasutatud materjalid

http://www.ehitusala.ee/info/

Comment Stream