rozvodná síť, transformátor, střídavý proud, měření střídavého proudu a napětí, elektromotor

rozvodná síť :

při dálkovém přenosu  elektrické energie jsou ztráty tím menší, čím větší je napětí. Protože, když je velké napětí, je malý proud. A velký proud způsobuje velké ztráty ve vodiči (vodič se zahřívá). V elektrárně se vyrábí napětí o velikosti 6kV. V transformátoru se zvýší na velmi vysoké napětí (vvn) 400 kV (i více ) a elektrickým vedením se přenáší na velké vzdálenosti. Rozvodna, umístěná před městem, sníží vvn na vysoké napětí (vn) 23kV. U obydlí se v místním transformátoru sníží vn na nízké napětí (nv) 230V.

elektrárna: vodní, jaderná, tepelná, větrná= napětí 6,3 kv až 10 kv .

transformace na velmi vysoké napětí vvn = (220 kv-400kv) (750 kv-1000kv ) VVN.

oblastní rozvodny: transformace na vysoké napětí vn = 22kv  VN.

místní rozvodny: transformace na nízké napětí -nn = 230V  NN.

transformátor :

transformátor je elektrické zařízení- umožňuje měnit střídavé napětí U1 na střídavé napětí U2, se stejným kmitočtem, ale jinou efektivní hodnotou.

Funkce transformátoru: primární cívkou prochází střídavý proud, neustále se mění magnetické pole, v sekundární cívce se indukuje střídavý proud.

U1= primární napětí N1= počet závitů primární cívky

U2= sekundární napětí N2= počet závitů sekundární cívky

transformační pomě= podíl počtu závitů sekundární cívky N2 a počtu závitů primární cívky N1 p= N2/N1= U2/U1

je-li P větší než 1 ... výstupní napětí je vetší než vstupní

je-li 1 vetší než p ... výstupní napětí je menší než vstupní

střídavý proud :

střídavý proud je termín, který označuje elektrický proud a v čase se mění na rozdíl od stejnosměrného proudu, který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná.

Otáčením závitu v magnetickém poli vzniká v obvodu střídavý proud. Doba jedné otáčky je nazývá Perioda, má značku T a jednotku S ( sekunda ). Počet period za sekundu se nazývá frekvence ( kmitočet ), má značku Fa jednotku HZ ( hertz). Mezi periodou a frekvencí platí jednoduché vztahy T=1/F a F=1/T. Střídavý proud, který vzniká v elektrickém obvodu připojeném ke zdroji střídavého napětí, můžeme považovat za druh elektrického kmitání.

Um............ amplituda střídavého napětí W........... úhlová rychlost

T............ Perioda F......... frekvence

generátor střídavého napětí:

= alternátor princip: v homogenním magnetickém poli mezi póly magnetu se otáčí cívka v podobě obdélníkového závitu. Konce cívky jsou spojeny s dvojící vodivých kroužků, kterých se dotýkají pružné kovové kontakty. U skutečného alternátoru je cívka v klidu (stator) a otáčí se magnet (rotor)

měření střídavého proudu a napětí  :

měření napětí: pro měření napětí používáme voltmetry (1V= 1J/1C) které k měřenému obvodu připojujeme paralelně. Ideální voltmetr by měl mít nekonečný vnitřní odpor. Při měření střídavého napětí musíme rozlišovat mezi okamžitou, maximální, efektivní a střední hodnotu napětí.

Hodnota střídavého proudu a střídavého napětí, kterou změříme ampérmetrem a voltmetrem na střídavý proud a napětí, se nazývá efektivní hodnota proudu I a efektivní hodnota napětí U.

I = 0,7 • Im U = 0,7 • Um

elektromotor :

elektromotor je stroj, měnící elektrickou energii na mechanickou práci. Opačnou přeměnu, tedy změnu mechanické práce na elektrickou energii, provádí generátor nebo dynamo. Často jsou tato zařízení identická (až na konstrukční detaily).

princip elektromotoru: elektromotor pracuje na princip elektromagnetické indukce. Je to elektromechanický měnič, který mění elektrickou energii na energii mechanickou.

typy elektromotorů: podle průběhu napájecího napětí se dělí na stejnosměrné a střídavé, které jsou buď jednofázové, dvoufázové, nejčastěji trojfázové. Podle charakteru pohybu se rozlišují motory elektrické s pohybem točivým (rotačním) a s pohybem přímočarým (lineálním)

Comment Stream