BAWAL ANG MGA PAMAHIIN SA BIBLIA

MARAMI SA ATING MGA KABABAYAN ANG NAGMAMASID SA MGA PAMAHIIN, KATULAD NG FENG SHUI, NAGPAPADAAN SA APOY, PAG IWAS SA MGA MAIITIM NA BAGAY AT MARAMI PANG IBA.

NGUNIT, ANG DIOS PO BA AY NATUTUWA SA PAGMAMASID NG MGA PAMAHIIN NG MGA TAO? ATING BASAHIN ANG NAKASULAT NA ISA SA KAUTOSAN NG DIOS SA ATIN;

DEUTERONOMIO 18:10 Huwag makakasumpong sa iyo ng sinomang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalake o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o enkantador, o manggagaway, 11O enkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. 12Sapagka't sinomang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon: at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Dios sa harap mo. 13Ikaw ay magpapakasakdal sa Panginoon mong Dios. 14Sapagka't ang mga bansang ito, na iyong aariin, ay nakikinig sa kanila na nagmamasid ng mga pamahiin, at sa mga manghuhula: nguni't tungkol sa iyo, ay hindi pumayag ang Panginoon mong Dios na gawin mo.

NOTE: MALIWANAG PO SA KAUTOSAN NG DIOS NA IPINAGBABAWAL NIYA SA TIN ANG PAGMAMASID NG MGA PAMAHIIN, PAGSANGGUNI SA MGA PATAY AT PAGTAWAG SA MGA ESPIRITU DAHIL ITO AY KARUMAL DUMAL SA HARAPAN NG DIOS.