DRUGA CZĘŚĆ PROJEKTU
CULTURE FOR PEACE

PROJECT SECOND STAGE

L I T E R A T U R E   P O W E R

CZTERY AKTYWNOŚCI - CZTERY ŚWIĘTA

FOUR ACTIVITIES - FOUR EVENTS

CHOOSE ONE OR A FEW - WYBIERZ JEDNO ALBO KILKA

SCROLL DOWN TO KNOW DETAILS / PRZESKROLUJ W DÓŁ, BY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

1. BOARDS / TABLICE

2. UNDERSTANDING POETRY / ZROZUMIEĆ POEZJĘ

3. DANCE AND PLAY

4. PROTEST SONG

WYBIERZ COŚ DLA SWOICH UCZNIÓW
CHOOSE SOMETHING FOR YOUR STUDENTS

NOW -> 21 FEBRUARY -> 21 MARCH

BOARDS  / TABLICE

PUBLISH TILL 21 FEBRUARY ON PROJECT PAGE AND PADLET HERE:

Prezentacja gazetek ściennych, murali lub instalacji pod tytułem:
"Mówię WŁASNYM językiem - mówię NIE dyktaturze ideologicznej" (treści mogą być wstępem do rozmowy na ten temat),
lub "OJCZYSTY język - cudowne sekrety mojej mowy" (tu np. frazeologia, idiomy, dziwna etymologia słowa...),
albo "Oj! CZYSTY język -  STOP błędom językowym" (do wyboru, albo kilka).

English....

Presentation of wall boards, murals and installations under the title:
"Speak YOUR OWN language - I say NO ideological dictatorship" (content may be a prelude to talks on the subject),
or "Mother TONGUE - the wonderful secrets of MY speech" (here for example phraseology, idioms, strange etymology of the word ...),
or "Oh! CLEAN language - STOP errors!" (to choose from and subject).

Understanding poetry  /  Zrozumieć poezję

"You Who Wronged"
poem by CZESLAW MILOSZ

"Który skrzywdziłeś" Czesław Miłosz

Add your reflections
in any form
to padlet
till 21 February

Jak rozumiecie treść wiersza Cz. Miłosza "Który skrzywdziłeś"? Z jakimi sytuacjami społecznymi, wydarzeniami wam się kojarzy?

How do you understand the content of the POEM by Cz. Milosz "You who wronged"? With what kind of social situations, events you associate this text? Add your reflections to padlet.

Wasze refleksje w dowolnej formie (film, prezentacja thinglink, prezi, animacja...) umieśćcie na padlecie.

Od 21 lutego do 15 marca - slow chat na Edmodo i FB równocześnie - wyrażanie swoich opinii w odniesieniu do zaproponowanych analiz - która interpretacja wiersza Was zaskoczyła/zaciekawiła, co chcielibyście dodać, może zostaliście zainspirowani do kolejnych działań (plakat, żywa rzeźba, komiks...)?

Show your opinion - slow chat

From 21 February to 15 March - slow chat on Edmodo and FB at the same time - to express Your opinions in relation to the proposed analysis - which interpretation was surprised / curious, what you would like to add, may You have been inspired to further action (poster, a living sculpture, comic book...)?

World Poetry Day

World Storytelling Day

FINAL: MARCH 22
ONLINE CHAT

"LITERATURE CAN SAVE THE WORLD"

Międzynarodowy Dzień Radości 20 marca

International Day Of Happiness March 20

Zatańcz to i zaśpiewaj! Nagranie w dowolnej aranżacji wykonania tańca narodowego, regionalnego społeczności lub narodu odmiennego
niż krąg kulturowy wykonawców.
Lubimy się w to bawić – stworzenie instrukcji do gry, zabawy zespołowej.

Dance and sing it! The recording in any arrangement performance dance national, regional, of community or nation different than the cultural circle of contractors.

We like to play this game - create instructions for games, fun team play.

PUT IT ON PADLET TILL 15 MARCH

Napiszcie na padlecie, który pomysł przetestowaliście.
A może zatańczymy i zagramy w coś wspólnie?

Write fell on what idea you tested.
Maybe we dance and we play something together?

Dzień Przeciwdziałania Rasowej Dyskryminacji

International Day for the Elimination of Discrimination

1.

Własny protest song (nagranie w rodzimym języku z napisami po angielsku do 15 marca) – może być na melodię Seasons of Love

Create your own protest song (recorded in the native language with subtitles in English to 15 March). Melody of "Seasons of Love" - do you like it?

2.

Glosowanie na hymn projektu Culture for Peace (spośród nadesłanych songów) 15 marca – 31 marca (ankieta).

Votes on the anthem of the project Culture for Peace (from the submitted songs) - March 15 - March 31 (poll).

3.

Wspólne zaśpiewanie wybranego hymnu – 10 kwietnia. Podsumowanie wszystkich działań.

Common sing the project anthem - 10 April. A summary of all activities.

TUTAJ POZNASZ SZCZEGÓŁY KONKURSU...

Otwarty konkurs literacki
„XIV (Wiosenne) Ogrody Literackie”
dla uczniów V-VI sp oraz gimnazjum
na felieton "Ale przecież mam do tego prawo..."

Szczegóły podane na stronie Konkursu.