Theos- Greek- "god"

Apotheosis

noun- making a god of something; deification

The Egyptians used apotheosis to make their pharaohs a religious symbol.

Comment Stream