MMB2 afrondingsopdracht 1

- Woonvormen

- Wetten en regelgeving gehandicaptenzorg

Woonvormen gehandicaptenzorg

De meeste verstandelijk gehandicapten in Nederland wonen in een voor hen geschikte woonvorm, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau in het onlangs verschenen rapport 'Juist beschermd. Determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten'.WoonvormenHet rapport gaat in op de verschillende woonvormen die er bestaan voor de 75.000 volwassen verstandelijk gehandicapten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen begeleid zelfstandig wonen (lichtste woonvorm), bij familie wonen, verzorgd wonen en beschermd wonen (zwaarste woonvorm). Hoe lichter de verstandelijke handicap, des te vaker mensen bij familie, begeleid zelfstandig of helemaal zelfstandig wonen. Zeer ernstig verstandelijk gehandicapten wonen vooral beschermd.FactorenHet SCP concludeert dat enkele factoren zeer bepalend zijn voor de keuze van het type huisvesting voor de verstandelijke gehandicapten:de ernst van de verstandelijke beperkingengedragsproblemenproblemen met persoonlijke verzorging of zelfredzaamheidoverleden of afwezige oudershoger opgeleid ouders of ouders met een hoger inkomenDe eerste twee factoren zijn de meest invloedrijke.MatchHet SCP heeft op basis van de bovenstaande eigenschappen bekeken welke huisvestingsvorm theoretisch het beste bij de cliënten past. Deze indeling komt voor 87% overeen met de feitelijke woonsituatie van de verstandelijk gehandicapte volwassenen.Ruim 23.000 volwassen verstandelijk gehandicapten hebben intensieve zorg nodig. Zij wonen bijna allemaal 'beschermd', dat wil zeggen met zorg en ondersteuning die 24 uur per dag beschikbaar is. Bijna alle 27.000 volwassen verstandelijk gehandicapten die minder intensieve zorg behoeven, wonen in een ander type woonvorm.Kanttekeningen en aanbevelingenDe onderzoekers hebben uit noodzaak gebruik gemaakt van cijfermateriaal uit 2000. In de tussenliggende jaren zijn waarschijnlijk minder cliënten verzorgd en meer cliënten (begeleid) zelfstandig of thuis gaan wonen. Het aantal cliënten dat beschermd woont, is waarschijnlijk gelijk gebleven. De onderzoekers kunnen niet aangeven of de match tussen kenmerken en beschermd wonen ondertussen verbeterd of verslechterd is. Wel geven ze aan dat, ondanks alle vernieuwingen in het zorgaanbod (kleinschaligere woonvormen), het karakter van beschermd wonen gehandhaafd moet blijven.


Wetten en regelgeving gehandicaptenzorg

Gelijke behandeling gehandicapten

Mensen met een beperking moeten net zo worden behandeld als anderen. Dat geldt op het gebied van wonen en werken. Maar ook goederen en diensten zoals onderwijs en het openbaar vervoer moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn.

Gelijke rechten bij onderwijs, werk en wonen

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is het verboden mensen met een handicap en chronisch zieken anders te behandelen op het gebied van werk, onderwijs en wonen. Ook als er aanpassingen nodig zijn. Zo moet een school een leerling extra studietijd geven of het schoolgebouw aanpassen als het nodig is. Sinds mei 2012 moet ook het openbaar vervoer toegankelijk zijn voor gehandicapten.

Direct of indirect onderscheid

Direct onderscheid betekent rechtstreeks discrimineren. Bijvoorbeeld een werknemer niet aannemen omdat hij een handicap heeft. Indirect onderscheid is lastiger te herkennen. Een voorbeeld is als een bedrijf een verbod heeft om honden mee te nemen, waardoor het werk niet meer toegankelijk is voor een blinde werknemer.

In de volgende gevallen mag wel onderscheid worden gemaakt:

  • Als er risico’s zijn voor de gezondheid en veiligheid (bijvoorbeeld als een operatiearts hepatitis B heeft).
  • Voorzieningen die mensen zonder handicap niet krijgen (zoals een speciale parkeerplaats of een re-integratievoorziening).
  • Positieve discriminatie (bijvoorbeeld als een werkgever de voorkeur geeft aan een gehandicapte werknemer).

Alles toegankelijk voor mensen met een handicap

Goederen en diensten moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met een beperking. De site allestoegankelijk.nl geeft een overzicht van wetgeving, voorbeelden, tips en organisaties die producten en diensten toegankelijk maken. Bijvoorbeeld hoe websites gebouwd moeten worden zodat blinden en slechtzienden ermee kunnen werken. Of welke verpakkingen makkelijk te openen zijn.

Rechten mensen met een beperking bij gedwongen opname

Als mensen met een handicap een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen, kunnen ze gedwongen worden opgenomen. De overheid wil gedwongen opname zoveel mogelijk voorkomen. Als het toch nodig is, zorgt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz) voor bescherming. De patiënt heeft volgens deze wet onder meer het recht om een klacht in te dienen en recht op een duidelijk omschreven behandeling.

De Wet bopz wordt vervangen door 2 aparte wetten. Er komt een aparte Wet Zorg en dwang die beter aansluit bij de behandeling van gehandicapten en dementen. De bescherming van de nieuwe wet geldt voor mensen in een instelling, maar ook voor mensen die in kleinschalige woonvormen wonen of thuis. Voor al deze situaties komen duidelijke behandelrichtlijnen.

Het wetsvoorstel Zorg en dwang ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer.

Comment Stream

3 years ago
0

Het ziet er netjes uit ! wel weinig tekst maar de inhoud is duidelijk xx