?עבדים היינו

מערך שיעור לחג הפסח


מתוך ההגדה

עֲבִָדים הָיִינּו לְפְַרעֹה ּבְמִצְָריִם, וַּיֹוצִיאֵנּו יְהֹוָה אֱֹלהֵינּו מִּׁשָם ּבְיָד חֲזָָקה ּובִז ְֹרעַ נְטּויָה. וְאִּלּו ֹלא הֹוצִיא הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא אֶת אֲבֹותֵינּו מִּמִצְָריִם, הֲֵרי אָנּו ּובָנֵינּו ּובְנֵי בָנֵינּו מְׁשֻעְּבִָדים הָיִינּו לְפְַרעֹה ּבְמִצְָריִם. וַאֲפִילּו ּכֻּלָנּו חֲכָמִים ּכֻּלָנּו נְבֹונִים ּכֻּלָנּו ז ְֵקנִים ּכֻּלָנּו יֹוְדעִים אֶת הַּתֹוָרה מִצְוָה עָלֵינּו לְסַּפֵר ּבִיצִיאַת מִצְָריִם. וְכָל הַּמְַרּבֶה לְסַּפֵר ּבִיצִיאַת מִצְַריִם הֲֵרי זֶה מְׁשֻּבָח

מתוך: הגדה של פסח

?מהי העבדות על פי הקטע

?מדוע לדעתכם יש להרבות ולספר ביציאת מצרים

במקום אחר בהגדה נאמר כי ”חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים” מה דעתכם על אמירה זו? איך אתם יכולים ליישמה

?מיהו עבד

על נהר אספירין ישבנו לא שומעים לא רואים במקומות המוכרים כאילו אנחנו אוויר עוד מעט יגמר הסרט בקרוב המציאות התמונה מטושטשת והצליל לא ברור כי כולנו עבדים אפילו שיש לנו כזה כאילו פותחים פה גדול ומחכים לעונג הבא כולנו מכורים של מישהו פותחים פה גדול שמבקש עכשיו תרגישו ומחכים למנה הבאה חלונות ראווה יפים פה זה הכל למכירה גם אנחנו תלויים עם פתקי החלפה אז מה נעשה עם הכעס הזה כולם רוצים להיות חופשיים מה יהיה עם הקנאה אבל ממה אלוהים ממה כולנו עבדים אפילו

מהי העבדות על פי תפיסתו של ברי סחרוף? האם יש מקום לדעתכם לחבר בין תפיסתו של סחרוף לבין ההגדה של פסח? נמקו

מעבדות לחרות

לא בחירות נולד האדם אלא בעבדות, ורק הכוח להשתחרר ניתן לו, ולהשתמש בכוח זה הוא תפקידו עלי אדמות. מי שאינו רוצה להיות בן חורין בוודאי נשאר בעבדותו

- יצחק ברויאר