Leerlingen met ADHD

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

Wat is ADHD en wat zijn de gevolgen?

Slechte concentratie en rusteloosheid belangrijkste kenmerken. ADHD is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De stoornis wordt voor een groot deel erfelijk bepaald. ADHD is een combinatie van slechte concentratie, overbeweeglijkheid, rusteloosheid en impulsiviteit.

Gevolgen: Kinderen met ADHD hebben vaak leermoeilijkheden en weinig vrienden. Dit komt omdat ze zich op school meestal niet goed kunnen concentreren en hierdoor mogelijk buiten de groep vallen. Ook kunnen ze hierdoor een negatief zelfbeeld vormen waardoor ze onzeker worden en nog minder sociaal vaardig worden.

Oorzaak ADHD.

De oorzaken van ADHD zijn niet precies duidelijk. Erfelijk speelt een grote rol, enkele genen spelen mogelijk een rol in het ontstaan van ADHD. Deze genen hangen samen met de dopamine-stofwisseling in de hersenen. Kinderen hebben ook een grotere kans om ADHD te krijgen als de moeder drinkt tijdens de zwangerschap of als het kind te vroeg geboren wordt met een te laag geboorte gewicht.

Aandachtspunten voor het omgaan met ADHD leerlingen.

Een groot deel van het omgaan met een ADHD leerling is efficiënt plannen. Kinderen met ADHD kunnen in hun gedrag chaotischer zijn dan kinderen zonder ADHD. Dat ze zo impulsief zijn, houdt in dat vooruit plannen lastig is en dat alledaagse taken zoals het volgen van de routines in het gezin moeilijk kunnen zijn. Ook is geduld hebben erg belangrijk, soms heeft een kind met ADHD gewoon meer tijd nodig om iets te leren.

Een kort inhoudelijk overzicht van de voor deze groep betreffende voorzieningen.

In gesprek komen met school.

IN GESPREK KOMEN MET DE SCHOOL

De schoolresultaten van een kind met ADHD kunnen verbeteren wanneer de ouders/verzorgers een positieve werkrelatie met de leerkrachten van het kind aangaan. Ouders mogen er niet van uitgaan dat leerkrachten onwillig zullen reageren of weinig van ADHD blijken te weten.

In gesprek komen met de school

Gebieden om naar te kijken wanneer u zaken wilt bespreken, zijn bijvoorbeeld hoe de school

 • Gebruik maakt van beleid en procedures om de behoeften van kinderen met ADHD tegemoet te treden
 • Specialistische ondersteuning inzet voor kinderen met ADHD, bijvoorbeeld een coördinator speciaal onderwijs
 • Ouders en onderwijzers helpt samenwerken, informatie delen en vooruitgang bewaken
 • Helpt te zorgen dat kinderen met ADHD passende ondersteuning krijgen en eventueel voorgeschreven medicijnen op de juiste manier innemen.

Samenwerken met de leerkracht van uw kind.

Als ouder/verzorger wilt u waarschijnlijk zo snel mogelijk in contact komen met de leerkracht die het meest betrokken is bij uw kind.

De volgende discussiegidsen bieden hulp bij een eerste ontmoeting met leerkrachten waarin ADHD ter sprake wordt gebracht. Hiermee kunnen leerkrachten en ouders/verzorgers

 • Ervaringen met ADHD uitwisselen
 • Vaststellen hoe de school kan helpen
 • Samen naar een sterk plan toewerken om middelen en ondersteuning voor het kind te verkrijgen.

Beleg regelmatig bijeenkomsten om vragen te stellen, duidelijkheid te krijgen en problemen te bespreken. Enkele voorbeelden:

 • Zijn er kwesties rondom discipline geweest?
 • Zijn er specifieke vragen of problemen?
 • Welke vakken op school hebben het kind het meest geïnteresseerd?
 • Wat zijn de talenten en interesses van het kind?

Welke regelingen en voorzieningen zijn er?

Kinderen met een beperking kunnen binnen het onderwijs om verschillende redenen extra zorg of begeleiding nodig hebben. Hiervoor bestaan verschillende regelingen en voorzieningen.

 • Aangepast examen doen bij een handicap
  Mogelijkheid om aangepast examen te doen voor VO-leerlingen met een stoornis of beperking, zoals AD(H)D, ASS, taal-/spraakproblemen (taalontwikkelingsstoornis), dyscalculie, dyslexie, visuele of auditieve beperking of een zware lichamelijke of gecombineerde beperking
 • Bezwaar tegen Commissie Leerlingenzorg (PCL)
  Bezwaarmogelijkheid tegen de Permanente Commissie Leerlingenzorg, die beslist over de toelating van kinderen tot het speciaal basisonderwijs
 • Handicap+studie
  Studenten met een chronische ziekte of beperking (bijvoorbeeld dyslexie) kunnen een jaar extra studiefinanciering aanvragen. Hoe dat moet leest u op de website van Handicap+studie.
 • Juridisch Steunpunt Passend Onderwijs
  Het Juridisch Steunpunt geeft advies en ondersteuning aan ouders van kinderen met een leer- en of gedragsstoornis, bij problemen met school.
 • Juridisch Steunpunt Regelrecht
  Het Juridisch Steunpunt Regelrecht geeft juridisch advies aan leden van patiëntenverenigingen over zorg, vervoer, onderwijs, sociale zekerheid, wonen, werk, verzekering of belasting.
 • Niet eens met school of een klacht over school?
  Informatie over het indienen van een klacht tegen de school van uw kind
 • Leerlingenvervoer
  Vervoer van kinderen met een handicap of beperking, die naar het speciaal onderwijs gaan
 • Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)
  Voorziening voor ondersteuning van leerlingen die acuut, ernstig of langdurig ziek worden, gesubsidieerd door het Ministerie van OCW. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen hierop in het kader van passend onderwijs een beroep doen.
 • Rugzakje/Leerlinggebonden financiering (LGF)
  Extra onderwijsmiddelen voor kinderen met een handicap en een indicatie voor speciaal onderwijs
 • Wet gelijke behandeling bij ziekte of handicap
  Regelgeving over bevorderen van gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie bij leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs

Comment Stream