6 words
-Peanut
-Banana
-Var jack
-Unravel
-Box
-Dispenser


Var Jack is in a box

Var Jack is eating a banana

Var Jack has yet to unravel the banana

Var Jack has built a peanut dispenser

Var Jack is eating his peanuts from his peanut dispenser