BAWAL PO BA ANG PAGLUHOD AT PANANALANGIN SA HARAP NG MGA LARAWANG INANYUAN O MGA REBULTO?

EXODO 20:4-5

Ating tunghayan ang kasagutan mula sa Biblia

Sa Biblia po, ating mabababasa ang sampung kautosan ng Dios na nakasulat sa Exodo 20, at ang isa sa kanyang mahigpit na ipinagbabawal ay ang pagluhod ng mga larawang inanyuan,

Exodo 20

4. Huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan na kahalintulad sa mga nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig;

5. Huwag mong yuyukuran sila, o pagsisilbihan man sila, sapagkat ako ang Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalwa ang mga kasamaan ng mga magulang sa ikatlong lahi hanggang sa ikaapat na lahi ng mga napopoot sa akin.

Note: Napakamaliwanag po na ito ay ipinagbabawal, ang paggawa, pagluhod, pagyuko at pagsilbi ng mga larawang inanyuan o mga rebulto. Kung nabubuhay lang si Maria, at ang mga apostol, tiyak ay hindi sila papayag na gagawan sila ng larawan at luhod-luhoran ng mga tao. Dahil noon pa mang nabubuhay pa si Apostol Pedro at si Bernabe, nagalit sila nung sumamba ang mga tao sa kanila dahil sa mga himala na kanilang ginawa sa Pangalan ng Panginoong Hesukristo at nakapagpagaling sila ng mga may sakit. Sinabi ni Apostol Pedro sa mga tao, "Mga kapatid, bakit ninyo ginawa ang mga bagay na ito, wag ninyo itong gawin, dahil kami ay mga taong may karamdaman din na katulad ninyo, sumamba kayo sa DIOS."

Pero sa ngayon, nakakatakot ang sangkatutak na mga rebulto na kung saan saan at kani-kaninong mga statwa o rebulto tayo pinapaluhod, Si Juan sa apocalipisis na alagad ng Panginoong Hesus ay nakakita ng anghel at siyay dumapa sa harapan ng anghel, itinayo siya ng anghel at sinabi sa kanya, "Juan, ingatan mong wag gawin yan, ako man ay isang alipin na katulad mo at ng iyong mga kapatid na propeta, SUMAMBA KA SA DIOS.

JUAN 4:24 Ang Dios ay Espiritu, at ang sasamba sa kanya ay magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan.

note: ipinasasamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan, hindi sa haparan ng mga larawang inanyuan.

Tunghayan ang mga sumusunod na talata laban sa mga rebulto o mga imahen.

JEREMIAS 10:3Sapagka't ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan: sapagka't may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. 4Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto; kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok, upang huwag makilos. 5Sila'y gaya ng puno ng palma, na binilog, at hindi nagsasalita: kinakailangang pasanin, sapagka't hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon, sapagka't hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti.

HABAKUK 2:18Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yao'y inanyuan ng manggagawa niyaon; ng binubong larawan, na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nagaanyo sa kaniya, na gumawa ng mga piping diosdiosan? 19Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, Gumising ka; sa piping bato, Bumangon ka! Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak, at walang hinga sa loob niyaon.

ROMA 1:22Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, 23At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang.24Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Dios sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanikanilang sarili:25Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan man. Siya nawa.

ISAIAS 44:17At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. 18Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa.

ISAIAS 40:17Lahat ng mga bansa ay parang walang anoman sa harap niya; nangabilang sa kaniya na kulang kay sa wala, at walang kabuluhan. 18Kanino nga ninyo itutulad ang Dios? o anong wangis ang iwawangis ninyo sa kaniya? 19Ang larawang inanyuan na binubo ng mangbububo, at binabalot ng ginto ng platero, at binubuan ng mga pilak na kuwintas. 20Siyang napakadukha sa gayong alay ay pumipili ng isang punong kahoy na hindi malalapok; siya'y humahanap sa ganang kaniya ng isang bihasang manggagawa upang ihandang larawang inanyuan, na hindi makikilos.

ISAIAS 42:17Sila'y mangapapaurong, sila'y mangapapahiyang mainam, na nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan, na nangagsasabi sa mga larawang binubo, Kayo'y aming mga dios.

JEREMIAS 50:38Ang pagkatuyo ay nasa kaniyang tubig, at mangatutuyo; sapagka't lupain ng mga larawang inanyuan, at sila'y mga ulol dahil sa mga diosdiosan.

at marami pang iba na mga talata mula sa Biblia na nagpapatunay na kalaban ng Dios ang mga mananamba sa mga hindi tunay na dios.

AWIT 78:58

DEUTERONOMIO 14:16-19

ISAIAS 42:8

LEVITICO 26:1

JEREMIAS 51:17-18

DEUTERONOMIO 4:23-25

ISAIAS 44:18-20

DEUTERONOMIO 7:25-26

DEUTERONOMIO 27:15

JEREMIAS 8:19

JEREMIAS 50:38

NAHUM 1:14

GAWA 17:29

JEREMIAS 2:27

ITO ANG MGA KOMPLETONG EBEDENSYA SA BIBLIYA NA KASUKLAM-SUKLAM SA MGA MATA NG DIOS ANG TINUTURO NG ATING MGA NINUNO SA ATIN. NAAWA AKO SA MGA TAONG NAKAKATUKLAS NG KATOTOHANAN NGUNIT NAGPAPAIWAN SA KAMALIAN NA KANILANG NATUTUKLASAN. MAS SINUSUNOD PA NILA ANG TRADISYON NG TAO KAYSA KAUTOSAN NG DIOS.

ANG PILIPINAS SA NAGYON AY PUNO NG IDOLATRIYA., PHILIPPINES IS THE COUNTRY FULL OF IDOLATRY, NO WONDER WHY GOD PUT A LARGE TRAGEDY AND CALAMITY FOR THE FILIPINO PEOPLE WHICH IS SO MUCH HARD HEADED,

PEOPLE OPEN YOUR EYES, PUT YOUR TRUST IN THE LORD WHICH IS SPIRITUALLY IN FORM, NOT IN THE MAN-MADE GRAVEN IMAGES. HAVE MERCY ON YOUR FAMILIES, CHILDRENS AND ESPECIALLY ON YOUR OWN SALVATION.

BELIEVE THE WORDS OF GOD NOT THE MAN-MADE TRADITION WHICH IS NOT WRITTEN ON THE BIBLE. ITS TIME TO REPENT NOW!!!

MGA GAWA 2:38At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa't isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.39Sapagka't sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Dios sa kaniya.

REPENT AND BE PATIZED MY FRIENDS!!!! REPENT! REPENT! REPENT....

SALVATION IS NOW AND NOT TOMORROW!!! HURRY UP!