Batting Average's


Josh Donaldson- .293 two hundred ninety three thousandths   200+90+3


Billy Butler- batting average- .292 - Two hundred ninety two thousandths - 200+90+2

Prince Fielder- batting average .271 - two hundred seventy one thousandths -  200+70+1

Jacoby Ellsbury- batting average- .299- two hundred ninety nine thousandths- 200+90+9

Manny Machado- batting average- .294 - two hundred ninety four thousandths -  200+90+4

Comment Stream