ONS ALFABET
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
OUR ALPHABET
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Hoe het alfabet is ontstaan.

Hoewel de oorsprong van het schrift redelijk goed te herleiden is, weten maar weinigen hoe het alfabet is ontstaan. Eén ding is zeker: op een gegeven moment werden mensen het gebruik van pictogrammen zat. Zij begonnen klanken aan letters te koppelen, waardoor zij niet langer honderden – of duizenden – pictrogrammen hoefden te onthouden. De geboorte van het alfabet.

Het eerste alfabet werd zo rond het jaar 2.000 voor Christus opgesteld en was afgeleid van de Egyptische hiërogliefen. Het Proto-Sinaïtische schrift moet overigens nog volledig ontcijferd worden. De oudste voorbeelden werden gevonden in Sinai en zijn ongeveer 3.850 jaar oud. Het schrift maakt gebruik van symbolen om de letters weer te geven. Zo betekent een vis ‘digg’ in het Proto-Sinaïtisch, waardoor de letter ‘d’ geschreven wordt als een vis.Het Fenicisch alfabet, dat zich ongeveer 3.000 jaar geleden ontwikkelde, ontstond na het Proto-Sinaïtisch schrift. Hier is het Grieks van afgeleid, en ook het Latijnse alfabet, dat we vandaag de dag in Nederland gebruiken.

De grote vraag is natuurlijk: wie kwam op het geniale idee om klanken om te zetten in letters? Wetenschappers hebben geen flauw idee. Het zou kunnen dat het eerste alfabet is opgesteld door een groep wijze mannen of handelaren, die op zoek gingen naar een beter alternatief voor het gebruik van pictogrammen. Het is ook aannemelijk dat het alfabet is uitgevonden door een kind. Kinderen hebben een uitstekend taalgevoel en zijn erg creatief. Misschien dat een zeer intelligent kind ooit een eigen alfabet begon te gebruiken, en dat de omgeving met hem of haar meeging.

Toch hoeft de omschakeling niet in één ogenblik te hebben plaatsgevonden. Het kan zijn dat pictogrammen in de loop van tientallen of honderden jaren transformeerden in een alfabet. Wanneer we kijken naar het alfabet van de Feniciërs, dan is een transformatie te zien van pictogrammen naar een heus alfabet. Zo betekent de eerste letter ‘aleph’ iets als rund. In het teken is een koe te herkennen. Wie de eerste letter ‘A’ een kwartslag draait, ziet er ook een koe in. Hetzelfde geldt voor andere namen en letters, zoals ‘beth’ (huis) = B, ‘yodh’ (palm) = K en ‘ayin’ (oog) = O.

De evolutie van tekens is gemakkelijker te herleiden. De Feniciërs beitelden de tekens oorspronkelijk in steen, waardoor de meeste tekens hoekig en recht oogden. Een paar uitzonderingen daargelaten, maar de tekens voor klanken als ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘R’ en ‘S’ waren ooit minder sierlijk. De Grieken maakten de tekens iets vloeiender en pasten ze aan. Wellicht herkent u er meer in van het Latijnse schrift.

Grieks alfabet.
Rond de achtste eeuw voor Christus leenden de Grieken het alfabet van de Feniciërs en maakten er hun eigen taal van. Zij voegden wel klinkers toe, waardoor het voor de Grieken makkelijker was om klanken op papier vast te leggen. De Feniciërs gebruikten namelijk geen klinkers.

De Grieken geloven dat het alfabet door Cadmus van Fenicië (zoon van Agenor) naar Griekenland is gebracht. De letters van het Griekse alfabet komen overeen met de tekens van het Fenicisch alfabet en hebben dezelfde volgorde. Toch speelden klinkers een grotere rol en gebruikten de Grieken sommige Fenicische klanken niet, waardoor het alfabet werd aangepast.

Neem bijvoorbeeld de letter ‘E’. De Feniciërs gaven deze letter de klank ‘H’. Aangezien de Grieken de klank ‘H’ niet gebruikten, kreeg de letter de klank ‘E’. Een medeklinker transformeerde dus in een klinker. De Grieken hoefden hierdoor geen nieuw teken te verzinnen.

Het Griekse alfabet met 24 letters was de bron van het ontstaan van moderne schriften in Europa. In het westen van Griekenland borrelden nieuwe dialecten op, die zorgden voor nieuwe schriften, zoals het Latijnse alfabet.

Latijns alfabet.
De Latijnen, die later bekend werden als de Romeinen, leefden op het Italiaanse peninsula, net zoals de westelijke Grieken. De Latijnen adopteerden het alfabet in de vijfde eeuw voor Christus. Zij adopteerden veel letters van de Grieken, maar pasten er een aantal aan en verwijderden er ook een paar. De Latijnen gooiden een paar letters uit het West-Griekse alfabet. Daarnaast veranderden ze de letter ‘F’. Deze kreeg een F-klank, in plaats van een W-klank. De letter ‘S’ transformeerde van drie zigzag-lijnen naar een moderne slangachtige S. Moderne letteres als G, J, U, W, Y en Z waren in het begin nog niet aanwezig in het Latijnse alfabet.

In de loop der jaren voegden mensen steeds meer letters toe aan het Latijnse alfabet, waardoor de huidige stand van 26 letters werd bereikt. De ‘Y’ en ‘Z’ werden toegevoegd om Griekse woorden weer te geven. De ‘I’ en de ‘V’ hadden zowel vocalische als consonantische waarde. De ‘J’ en ‘U’ kwamen in de middeleeuwen erbij. Ook de ‘W’ kreeg een plekje in het Latijnse alfabet. Mensen schreven de ‘W’ ooit als een soort platte ‘P’, maar dat was te verwarrend. Daarom besloot men om een dubbele ‘V’ te gebruiken.

Verspreiding van het Latijnse alfabet.

Het Latijnse alfabet wordt voor de Nederlandse spelling gebruikt, net als vrijwel alle andere westerse spellingen. Gaat er ooit nog wat veranderen aan het alfabet? Waarschijnlijk niet. Een alfabet is de beste en snelste manier om gedachten en woorden op papier te zetten en veel efficiënter dan bijvoorbeeld het Chinese schrift.

How the alphabet arose.

Although the origin of the script can be traced fairly well, but few know how the alphabet was created. One thing is certain: at some point people were tired of using icons. They began to link sounds to letters, to no longer hundreds - or thousands - pictrogrammen have to remember. The birth of the alphabet.The first alphabet was developed around the year 2000 BC and was derived from the Egyptian hieroglyphs. Proto-Sinaitic script must be incidentally yet fully deciphered. The oldest examples were found in Sinai and are about 3,850 years old. The script uses symbols to represent the letters. So does a fish 'digg' in the Proto-Canaanite alphabet, so the letter 'd' is written as a fish. The Phoenician alphabet, which developed about 3,000 years ago, emerged after the Proto-Canaanite alphabet script. Here is derived from the Greek, and the Latin alphabet we use today England.The big question is: who came up with the brilliant idea sounds into letters? Scientists have no idea. It could be that the first alphabet was prepared by a group of wise men or traders, who were looking for a better alternative to the use of icons. It is also likely that the alphabet was invented by a child. Children have an excellent sense of language and are very creative. Perhaps a very intelligent child ever started using its own alphabet, and the environment come along with him or her.However, the conversion does not take place in a moment. It may be that icons in the course of tens or hundreds of years transformed in an alphabet. When we look at the alphabet from the Phoenicians, then see a transformation of icons into a veritable alphabet. Which means the first letter "aleph" something like beef. In the sign is to recognize a cow. Whose first letter "A" a quarter turn, also sees a cow. The same applies to other names and letters, such as 'Beth' (house) = B 'Yodh (palm) = K and' ayin (eye) = O.The evolution of characters is easier to trace. The Phoenicians chiselled characters originally in stone, so most characters angular and straight oogden. A few exceptions, but the characters sounds like 'B', 'C', 'D', 'R' and 'S' were ever less graceful. The Greeks made the characters a little smoother and adapted them to. Perhaps you recognize more in the Latin script.

Greek alphabet.

Around the eighth century BC, the Greeks borrowed the alphabet from the Phoenicians and made their own language there. They added it to vowels, making it easier for the Greeks to capture sounds on paper. Namely the Phoenicians did not use vowels.The Greeks believed that the alphabet by Cadmus from Phoenicia (son of Agenor) was brought to Greece. The letters of the Greek alphabet corresponding to the characters of the alphabet Phoenician and have the same sequence. Yet vowels played a bigger role and used the Greeks some Phoenician sounds not, so the alphabet was adapted.Take for example the letter 'E'. The Phoenicians gave this letter the sound 'H'. As the Greeks did not use the sound 'H', the letter was the sound "E". A consonant thus transformed into a vowel. The Greeks will have to invent a new character.The Greek alphabet with 24 letters was the source of the emergence of modern rules in Europe. In the west of Greece bubbled new dialects, which led to new regulations, such as the Latin alphabet.

Latin alphabet.

Latins, who later became known as the Romans lived on the Italian peninsula, as the western Greeks. Latins adopted it alphabet in the fifth century BC. They adopted many letters of the Greeks, but fit a number of additions and deletions are also a few. Latins threw a few letters from the western Greek alphabet. She turned the letter 'F'. This gave an F-sound, rather than a W-sound. The letter 'S' transformed three zigzag lines to a modern serpentine S. Modern Letteres as G, J, U, W, Y and Z were initially not yet present in the Latin alphabet.Over the years, more and more people joined letters to the Latin alphabet, which the current state of 26 letters was reached. The 'Y' and 'Z' were added to Greek words. The 'I' and the 'V' had both vocalic and consonantal value. The "J" and "U" came in the Middle Ages there. The 'W' was inscribed in the Latin alphabet. People wrote the 'W' ever as a kind of flat "P", but that was too confusing. So they decided to use a double 'V'.

Spreading of the Latin alphabet.

The Latin alphabet is used for the Dutch spelling, like almost all other Western spellings. Is there ever some change in the alphabet? Probably not. An alphabet is the best and quickest way to put thoughts and words on paper and much more efficient than for example the Chinese script.

Bron: scientas
Source: scientas