Práva homosexuálov v štátoch EU

Európa, moderná, vyspelá ale pritom ešte stále v určitej miere homofóbna . Je to vôbec možné, že aj v dnešnej modernej dobe, kedy mobil a tablet držíme v ruke častejšie ako pero a papier, sa stále vyskytujú zastarané názory a myšlienky neschvaľujúce práva homosexuálov?

Odpovieme si veľmi jednoducho. Áno je to možné, čo všetko k tomu predchádza je však nejasné. Na úvod by som len rada vyzdvihla to že každý jedinec má právo na názor, taktiež má právo svoj názor vyjadriť ale v žiadnom prípade nemá nikto právo svoj názor vnucovať alebo nejakým spôsobom odsudzovať opozitné názory.  Avšak je tu jedná téma, ktorá dostáva ľudí do sporu už od nepamäti. Je to téma práv homosexuálov. Najčastejšie riešené práva sú týkajúce sa registrovaného partnerstva a adopcie detí. Naša moderná Európa je v dnešnej dobe otvorená mnohým možnostiam. Možnostiam umožňujúce niečo čo bolo v minulosti nemožným – homosexuálnemu manželstvu.

V skutočnosti stojí celý problém homosexuálnych manželstiev na výklade tzv. odvodených ľudských práv. Pre zjednodušenie: existuje základný súbor ľudských práv,  a od neho sa následne odvodzujú ďalšie ľudské práva. Pre prípad homosexuálnych manželstiev teda platí, že ak nesmie byť človek diskriminovaný na základe sexuálnej orientácie, tak by mal mať zároveň rovnaké práva ako všetci ostatní. Teda ak heterosexuáli môžu uzatvárať manželstvá a vytvárať rodiny na základe štátom určených pravidiel, také isté právo majú mať i homosexuáli.

Otázkou zostáva, či homosexuálne manželstvo je alebo nie je ľudským právom. Ak prijmeme názor, že je - určite nebude patriť do skupiny základných ľudských práv. Stojí tu však dôležitá otázka: Je  nepriznanie odvodeného ľudského práva porušením toho základného? V každom prípade sa však jedná o legitímnu snahu rozšíriť súbor ľudských práv o právo, ktoré má poskytnúť plnohodnotnejšiu adaptáciu do spoločnosti.

Túto možnosť, plnohodnotnej adaptácie (zákon o registrovanom partnerstve) prijalo ako prvé na svete Dánsko v roku 1989. Potom nasledovali ďalšie členské štáty EÚ. Niektoré umožnili homosexuálnym párom uzatvárať manželstvo, čím získali viac práv ako v registrovanom partnerstve.

Krajiny EÚ, v ktorých nejestvuje možnosť uzavrieť registrované partnerstvo, ale zákony zakazujú diskrimináciu homosexuálov v prístupe k službám či prijímaní do zamestnania: Litva, Slovenská republika, Taliansko, Bulharsko a Rumunsko, z krajín blízkych EÚ - Švajčiarsko

Z krajín EÚ nie je homosexualita trestaná, ale sa v nej neumožňuje registrované partnerstvo a niet ani antidiskriminačnej legislatívy:  Cyprus, Estónsko, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Malta, Poľsko a Rakúsko, z kandidátskych krajín Turecko

Krajiny EÚ, v ktorých homosexuáli majú možnosť uzavrieť registrované partnerstvá: Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko, z kandidátskych krajín – Chorvátsko, z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru – Nórsko

Krajiny EÚ, ktoré pripúšťajú možnosť uzatvárať homosexuálom nielen manželstvá, ale i adopciu detí: Holandsko, Španielsko, Belgicko

Krajiny EÚ, v ktorých je uzákonená možnosť adopcie pre homosexuálne páry: Dánsko, Švédsko, Veľká Británia

Na rozdiel od Slovenska, českí homosexuáli už môžu uzatvárať registrované partnerstvá.  Český zákon však neumožňuje napríklad spoločné zdanenie, teda znížiť si dane, ak je jeden z partnerov bez práce. V prípade, že je partner cudzinec, nemá šancu rýchlejšie získať trvalý pobyt či občianstvo, ako je to v prípade manželstva. Zákon však umožňuje partnerom dediť hneď v prvej línii, ako aj odmietnuť výpoveď na súde, ktorá by mohla partnerovi uškodiť, alebo zastupovať ho v konaniach na úradoch.

Asi poslednou poburujúcou správou pre Európanov bola tzv. správa Lunacek, ktorú schválili v Bruseli. Jej cieľom je zaviazať krajiny, aby zrovnoprávnili predovšetkým homosexuálov.  

Keby sme celú túto problematiku mali na konci zhrnúť a uzatvoriť tak by sme sa pravdepodobne dostali k tomu, že celá vec je ešte stále v "progresse" a stručný záver je velmi ťažké napísať. Každopádne dnešná doba je naklonená mnohým možnostiam a preto nebude trvať dlho a práva homosexuálov budú všade v Europe aspon minimálne naklonené na stranu homosexuálov.

Zdroje:

Comment Stream