အာေဝင္လဝ္ဍာ္ေလၢာဝ္

ဍာ္ေလၢာဝ္ဝံြႏြံမံင္ပဲႜဍဳင္ေသံ ရးဏေဃာန္ပေဓာမ္ ပြိဳင္ျဇာံဘာန္ရ၊

ဍာ္ေလၢာဝ္ဝြံၐိုဟ္ဂံက္ေကြံရ

Comment Stream