TOTOO PO BA NA SI SANTO PAPA SA ROMA ANG NAKAKAPAGBANAL?

O ANG DIOS LAMANG NA NASA LANGIT?

SIYA ANG KASALUKUYANG SANTO PAPA NG MGA KATOLIKO SA ROMA

TOTOO PO BA NA SI SANTO PAPA ANG NAKAKAPAGBANAL NG TAO? O ANG DIOS LAMANG ANG MAY KAPANGYARIHANG MAGBANAL NG MGA TAONG NANANAMPALATAYA SA SA KANYA?

KUNG AYON SA BIBLIA ANG PAG-UUSAPAN, ANG DIOS LANG ANG NAKAKAPAGBANAL MALIBAN SA SINOMAN ANG PWEDING GUMAWA NITO. ATING TUNGHAYAN ANG NASULAT SA BIBLIA;

1 PEDRO 1:15 Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; 16Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal.

NOTE: ANG DIOS AY BANAL, AT SIYAY TUMATAWAG SA ATIN, TAYOY MANGAGPAKABANAL SA ATING ARAW ARAW NA PAMUMUHAY DAHIL TAYOY BINANAL NA NG DIOS SAPAGKAT SIYA AY BANAL., KAILANAGAN PA BA NG DEKLARASYON MULA SA PAPA SA ROMA BAGO ANG ISANG TAO AY NAGING BANAL? HINDI NA, DAHIL SA MGA TUNAY NA KRISTYANO, ANG MGA SUMUSUNOD SA KAUTOSAN NI KRISTO AY BANAL SA HARAPAN NG DIOS.

1 CORINTO 6:9 O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake. 10Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Dios. 11At ganyan ang mga ilan sa inyo: nguni't nangahugasan na kayo, nguni't binanal na kayo, nguni't inaring-ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa Espiritu ng ating Dios.

NOTE: KAPAG ANG TAO AY SUMUNOD SA KAUTOSAN, NAGSISISI NG KASALANAN AT NAGPAPABAUTISMO, SIYA AY NAHUGASAN NA SA KANYANG MGA KASALANAN AT SIYA AY BINANAL NA SA PANGALAN NG PANGINOONG HESUS. WALANG KARAPATAN ANG TAO NA MAKAPAGBANAL NG KANYANG KAPWA TAO, KUNDI ANG PAGSUNOD SA KAUTOSAN NI KRISTO AY ANG PAGIGING BANAL SA KANYANG SARILI AT SIYA AY BABANALIN NI KRISTO AT MAGKAMIT NG BUHAY NG WALANG HANGGAN.

UULITIN KO PO MGA KAPATID, WLANG KARAPATAN ANG PAPA SA ROMA NA MAGBABANAL NG TAO. KUNDI ANG DIOS LAMANG SA PAMAMAGITAN NG PAGSUNOD SA KAUTOSAN NI KRISTO.

NAWAY MAGLIWANAG ANG KAISIPAN SA MGA TAONG NAKAKABASA NITONG ARTIKULO NA ITO...

TO GOD BE THE GLORY!!!