Římský vs. Husitský válečník

Římští válečníci se lišili od Husitských zbraněmi, oděvem, a stylem boje.

Římské vojisko se skládalo z: pěchoty, kavalerie a válečného námořnictva.

Husitské vojisko se skládalo z pěšáků, pěchoty a dělostřelectva.

Základní výzbrojí husitských pěších vojsk byly  kopí, meč a sudlice. Postupem používali ochrannou zbroj jako brnění, drátěné košile, přilby různých typů, plechové rukavice a štíty.

Základní výzbrojí Římana bylo přilba, pancíř, štít a meč

Taktika boje Husitů

Taktické prvky jakými byly vozová hradba  převaha pěšáků vyzbrojených zbraněmi střelnými bodnými a údernými  lehké a pružné jezdectvo obléhací a polní dělostřelectvo, rychlé a pružné manévrování, útok z ústupu.

Taktika Římanů

Pro římskou formaci bylo typické umístění těžké pěchoty ve středu a jízdy na křídlech, lehká pěchota postupovala před formací. Formace záležela na situaci nebo terenních možnostech. Častá byla formace o třech liniích  první měla nést hlavní sílu boje  zatímco druhá ji měla posilovat. Třetí linie fungovala jako rezerva, která se podle situace přemísťovala.

Zdroje: http://www.legioxgpf.cz/web/index.php?id=taktika&l...

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A1...

http://cs.wikipedia.org/wiki/Husitsk%C3%A9_v%C3%A1...

Comment Stream