Výrobný proces

.

Výrobný proces je pôsobenie výrobných síl na seba navzájom, ktorého cieľom je vytvorenie určitého produktu; každý výrobný proces predpokladá cieľavedomú činnosť človeka, pracovné prostriedky a pracovný predmet, ako aj potrebné prírodné podmienky.

Členenie výroby podľa výrobného programu

Základná výroba sa zameriava na výrobky, ktoré predstavujú hlavný výrobný program podniku

Doplnková výroba – produkuje výrobky, ktoré nie sú hlavným výrobným programom podniku ale súvisia s jeho špecializáciou.

Pridružená výroba – produkuje výrobky, ktoré nepatria do príslušného výrobného odboru. Nevyrábajú sa na výrobnom riadení, ani zo suroviny, ktorá sa používa v hlavnej alebo doplnkovej výrobe.

Hlavná výroba – vykonávajú sa operácie na zhotovovaní základného výrobku. Mení sa v nej napr. tvar a zloženie surovín materiálov, ktoré tvoria podstatu základných výrobkov.

Pomocná výroba – predstavuje produkciu výrobkov bezprostredne potrebných na zabezpečenie chodu hlavného výrobného procesu.

Vedľajšia výroba – zabezpečuje produkciu rôznych druhov energií potrebných v hlavnej a pomocnej výrobe.

Výrobky môžu mať:

- charakter finálnych výrobkov – už ďalej sa nespracúvajú, sú schopné uspokojovať nejakú konečnú potrebu

- charakter polovýrobkov – sú výrobkami len z hľadiska daného výrobného podniku a prechádzajú na spracovanie do iného podniku.

Základné znaky výrobkov – rozmer, farba, rôzne kvalitatívne charakteristiky, ...

Nepodarok – jednotlivé parametre výrobku nezodpovedajú stanoveným požiadavkám Nový výrobok – uspokojuje nové potreby

- uspokojované potreby zabezpečuje na vyše úrovni

- sporí výrobné vstupy na jeho výrobu. Ak je výrobok predmetom kúpy a predaja, stáva sa na trhu tovarom.

Funkcie výrobku – sú objektom záujmu na trhu.

Poznáme 4 úrovne.

Základ výrobku – základná funkcia

Forma výrobku – akosť, obal, dizajn

Rozšírené základné a doplnkové funkcie – servis, poradenstvo, spôsob distribúcie, platobné podmienky, špeciálne služby

O konkurencieschopnosti na trhu rozhodujú – značka, goodwill, imidž

Musí spĺňať tieto podmienky:

- musí mať rozlišovaciu schopnosť

- mala by byť krátka, aby sa dala ľahko zapamätať

- značka nemôže byť štátna zástava, znak alebo názov štátu, správneho územia ani medzinárodnej organizácie.

Comment Stream