Je na Slovensku veľa chránených živočíchov ?

Aký je prehľad? Čo môžeme a čo nie s chráneným živočíchom?

Kunka žltobruchá

Na Slovensku žije veľa živočíchov. Máme výborne podmienky pre výskyt endemitov (druhov, ktoré sa vyskytujú  len na špecifickom území a nikde inde), pretože máme veľmi rozmanité životné prostredie od nížin, lúk, lužných lesov až po mohutné vrchy našich hôr. Veľa živočíchov je na Slovensku zákonom chránených. Chránené druhy by sme mohli rozčleniť na druhy európskeho významu a druhy národného významu. Za chránené živočíchy ich môže ustanoviť ministerstvo všeobecne záväzným predpisom.

Je ich veľa alebo málo? Na túto otázku má každý z nás úplne inú odpoveď. Niektorým ochrana niektorých živočíchov môže dokonca prekážať. Čo takto rôzne poľovnícke spolky? Myslím že by niektorí určite uvítali, keby si môžu ísť poľovať hoci kedy a nie len v povolených obdobiach roka. Ochrancovia prírody by zasa podľa mňa ochranu rozšírili i na menej významné druhy, pretože dobre by sa malo zachádzať so všetkými živočíchmi.

Aký prehľad však majú obyčajní ľudia, ktorí napríklad navštevujú strednú školu? Niektoré odpovede ma celkom zarazili. Niektoré typy sa ani len zo štvrtiny nepriblížili k realite. Zo všetkých opýtaných len jeden žiak sa k tomuto číslu aspoň priblížil. To je ich naozaj tak veľa? Je ich viac ako 750. Od hmyzu až po cicavce.

Užovka leopardovitá

Čo všetko teda nemožno robiť s týmto živočíchom?  Nemožno ho:

  • úmyselne odchytávať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli vo voľnej prírode,
  • úmyselne rušiť, najmä v období rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo sťahovania,
  • úmyselne poškodzovať, ničiť alebo zbierať jeho vajcia vo voľnej prírode,
  • poškodzovať alebo ničiť miesta jeho rozmnožovania alebo odpočinku,
  • medzidruhovo krížiť,
  • držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu.

Kto nájde chorého, zraneného, alebo uhynutého chráneného živočícha v prírodnom prostredí alebo ten, kto sa o náleze dozvedel, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k nálezu došlo, orgánu ochrany prírody. Ak je nálezom poľovná zver, oznámi sa nález aj užívateľovi poľovného revíru.

Úhyn chráneného živočícha vybraného druhu držaného v ľudskej opatere a príčinu jeho úhynu je jeho držiteľ povinný preukázať potvrdením veterinárneho lekára.

Fúzač veľký

Vedeli ste že?

Chráneného živočícha je zakázané vyrušovať v dobe výchovy mláďat alebo zimného spánku?

Za premiestnenie, chytanie, zranenie či dokonca usmrtenie chráneného živočícha hrozí odňatie slobody až na 2 roky? Vo veľkom rozsahu alebo za úmyslom zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu až do výšky 8 rokov.

ČERVENÁ KNIHA

Červená kniha IUCN (tiež Červená kniha ohrozených druhov) je zoznam ohrozených živočíchov a rastlín, vydávaný každé dva roky Medzinárodným zväzom ochrany prírody (IUCN).
Naposledy bola Červená kniha IUCN vydaná v júni 2012. Je v nej celkovo uvedených 63.837 druhov, z ktorých 19.817 je ohrozených vyhynutím.

Stupeň ohrozenia je určovaný niekoľkými kategóriami a podkategóriami, od kategórie vyhynutých (či vymretých) cez stredné stupne ohrozenia až po kategóriu označujúce také druhy, ktoré nie sú takmer, či vôbec ohrozené. Tieto kategórie sa dávajú celosvetovo ohrozeným druhom aj takým, u ktorých sa jedná o regionálne ohrozenie.

Syseľ pasienkový

Ukážka niektorých vybraných druhov v SR

  1. Rys ostrovid: Je naša najväčšia voľne žijúca mačkovitá šelma. Meno dostal vďaka svojmu skvelému zraku. Žije ukrytý v horách stredného a severného Slovenska. Živí sa výlučne mäsom. Loví za šera, zvieratá ako sú: zajace, lasice, líšky,drobné hlodavce no trúfne si i na väčšiu divú zver.
Rys ostrovid

2. Kamzík vrchovský: Kamzík vrchovský tatranský, symbol Tatranského národného parku, obýva Západné, Vysoké a Belianske Tatry. Dospelé dorastajú do výšky asi 75-85 cm a dosahujú váhu 24-40 kg. Samice sú o niečo menšie. Ohrozuje ho najmä pytliactvo ale aj prirodzené príčiny ako sú lavíny či predátori.

Kamzík vrchovský

3. Zubor hrivnatý: patrí medzi najväčšie európske suchozemské cicavce. Samec môže vážiť vyše 1000 kg a dosahovať v kohútiku výšku až 2 m. Zubor je blízky príbuzný bizóna amerického. Traduje sa, že posledného zubra žijúceho vo voľnej prírode na Slovensku zastrelil kráľ Matej Korvín. Niekoľko kusov zubrov sa od roku 1957 s úspechom chová v zubrej obore v Topoľčiankach. V posledných rokoch bol zubor európsky úspešne vysadený v Bukovských vrchoch - na východe Slovenska na hraniciach s Poľskom neďaleko obce Runina. Dospelý zubor skonzumuje od 40-60kg rastlinnej potravy denne. Žije v čriedach.

Zubor hrivnatý

A aký je môj názor? Myslím si, že Slovensko má dobrú úroveň v oblasti ochrany živočíchov, pretože je ich podľa mňa veľa, avšak či sa udeľujú také tresty aké máme písane v zákonoch je už otázne. Myslím že je rozšírené i pytliactvo, ktoré sa na Slovensku až tak často verejne nerozoberá. Sme však krajinou, ktorá sa môže pýšiť množstvom biotopov, v ktorých žije veľký počet endemitov, ktoré nemá nikto na svete. Máme rozmanité prostredie a v prírode k nájdeniu veľa zaujímavých a jedinečných živočíchov. Viem však aj, že veľa Slovákov určite ani netuší o ochrane niektorých druhov a často niekde napríklad zašliapne chránený hmyz. Preto radšej zbytočne nezabíjať žiadne živočíchy, neviete či niektorý z nich nie je náhodou chránený. :)

Vidlochvost ovocný

Comment Stream