click 1 unit 2

,להורים ולתלמידים שלום רב
אני מצרפת את הפלייר עם העדכונים של החומר הנלמד
עד כה למדנו מספר אותיות, תרגלנו אוצר מילים ואנו לקראת סיומה של יחידה 2

כרטיסיות לתרגול אוצר המילים של היחידה

משחק לתרגול אוצר המילים

Kahoot לתלמידים

26119 משחק סדר את הניירת - קוד