Social networks, communication styles, and learning performance in a CSCL community

Hichang Cho , Geri Gay , Barry Davidson, Anthony Ingraffea

תודה על שיתוף הפעולה

מאיה וזוהר

דיון בממצאים - Social networks, communication styles, and learning performance in a CSCL community
ממצאים כלליים:
לשם ביצוע המשימה נעשה שימוש במגוון רחב של כלים דיגיטאליים ורשתות חברתיות, באופן סינכרוני וא-סנכרוני: וואטסאפ, פייסבוק, מסמכי גוגל משותפים, שיחות סקייפ, דוא"ל וכולי.
הרוב המכריע של המשתתפים הביע שביעות רצון מהתוצר המשותף ואף הרגישו שתרמו בהעלאת רעיונות, איסוף מידע ועיצוב התוצר.

ממצאים ביחס להשערות המחקר:
תוצאות:
*להזכירכם, SPCC= המידה בה אדם תופס את היכולת שלו לתקשר עם אחרים במצבים שונים.
ה SPCC של הקבוצההמדדציון גבוהציון נמוך85.66Public ציבורי> 86 High SPCC< 51 Low SPCC82.19Meeting פגישה> 85 High SPCC< 51 Low SPCC87.5Group קבוצה> 90 High SPCC< 61 Low SPCC87.33Dyad צמד> 93 High SPCC< 68 Low SPCC73Stranger זר> 79 High SPCC< 31 Low SPCC90.29Acquaintance מכר> 92 High SPCC< 62 Low SPCC94.14Friend חבר> 99 High SPCC< 76 Low SPCC85.81Total סך הכל> 87 High SPCC< 59 Low SPCC
השערה 1 א': לומדים בעלי WTC גבוה יטו יותר לפתח קשרים חברתיים באופן פעיל, עם מגוון שותפים, ולכן ישתתפו באופן פעיל יותר בפעילויות למידה ברשת.
בניסוי שערכנו מצאנו הוכחות חלקיות לקיום השערה זו, ולהלן התוצאות המעידות על כך:
על פי ממצאי השאלון המקדים (המבוסס על מדגם של 11 אנשים), נמצא כי ממוצע ממד ה SPCC של הקבוצה גבוה (85) ועל כן שיערנו שבסך הכל תהיה נטייה ליצור קשרים חדשים בעת מילוי המשימה. יחד עם זאת, הנכונות ליצור קשרים עם מכרים (על פי מדד ה SPCC הממוצע) גבוהה בצורה ניכרת מזו של יצירת קשרים עם זרים (90.29 לעומת 70 בהתאמה). מדדים אלה עולים בקנה אחד עם ההעדפה הניכרת של הסטודנטים לבצע את המשימה עם אנשים שהיתה להם היכרות מוקדמת עימם, בנוסף לאנשים חדשים. כולם עבדו עם לפחות אדם אחד שהכירו קודם, ולרוב אף שני אנשים שהכירו קודם.

בביצוע המשימה ניכרת העדפה לשמור על קשרים ישנים ולא לנסות ליצור קשרים חדשים. לראיה הגרף הבא:
להלן צטוטים מפי הסטודנטים, המסבירים מדוע בחרו בבני קבוצתם:
"בד"כ נוח ביותר לעבוד עם מכרים""נעים ונחמד לעבוד ביחד, מתואמות בזמנים ומכירה את הרגלי העבודה""כי ידעתי שהיא רצינית ותקתקנית…""קשרים טובים, נוחות, מכירה הרגלי עבודה, מפרגנת"

השערה 1 ב': לומדים בעלי WTC גבוה ישמשו בתפקידים מרכזיים יותר ברשת חברתית מתהווה למטרות למידה. ממצאי השאלון ניכר כי רוב חברי הקבוצה רואים עצמם כמרכזיים בעת ביצוע המשימה וביצירת התוצר המשותף.
השערה 2: לחברויות קודמות ברשת ולמידת המרכזיות של הלומדים ברשת תהיה השפעה מכרעת על האופן בו יווצרו חברויות או קשרים חדשים ברשתות חברתיות מתהוות לצורכי למידה.
בניסוי שערכנו מצאנו תימוכין לקיום השערה זו, ולהלן התוצאות המעידות על כך:
ממצאי השאלון עולה כי לחברויות קודמות היתה השפעה על החלוקה לקבוצות למטרת ביצוע הפעילות ואף תרמה לביצועי הלמידה שלהם. נראה כי שני שליש מהסטודנטים עבדו עם לפחות אדם אחד שלא הכירו קודם בנוסף לאלה שהכירו.
rk.myuyhoחוויות מההתנסות בפעילות כפי שתוארו על ידי הסטודנטים:
"העבודה השיתופית עם אלה שאין לי עמם היכרות מוקדמת הייתה עבורי חוויה מהנה….""אני נהניתי לעבוד עם אנשים חדשים שלא הכרתי קודם- הרגשתי שהם רציניים, אחראיים ומתייחסים למשימה ברצינות."" מאוד נהניתי מהתהליך ומהתרומה שלי לעבודה השיתופית...התרגיל תרם לי להבנה של יצירת תוצר שיתופי בכלים שיתופיים עם חברי קהילה שאין לי הכרות אישית עמם."

"כל אחד תרם את חלקו ולבסוף נתקבל תוצר טוב. היה שיתוף פעולה אולם אם העבודה הייתה נעשית באופן סנכרוני היינו יוצאות נשכרות מכך יותר."
"הרגשתי שהיה שיתוף פעולה טוב. אני נהניתי לעבוד עם אנשים חדשים שלא הכרתי קודם- הרגשתי שהם רציניים, אחראיים ומתייחסים למשימה ברצינות. אני נתרמתי ותרמתי למשימה באותה מידה. אני מרוצה מהתוצר ואני חושבת שהוא באיכות טובה מאוד."
"הבעתי נכונות לוותר על הרעיון שלי לטובת קידום המשימה... "

מטרתנו במשימה זו הייתה לזמן לכם הכרות עם אנשים חדשים בקורס. האם אתם מרגישים כי ניצלתם הזדמנות זו?אחת האמירות לגבי סיכום חווית ההשתתפות בפעילות היתה: "יש גבול לאפשרויות התקשורת באמצעים מקוונים". מה דעתכם, ומה למדתם על רשתות חברתיות כפלטפורמה ליצירת קשרים חדשים?

Comment Stream

3 years ago
0

נשמח לשמוע מכם...