"ANG SAMPUNG UTOS NG DIOS"

ITO ANG ORIHINAL NA NAKASULAT SA BIBLIA NA SAMPUNG UTOS NG DIOS NA IBINIGAY NIYA KAY MOESIS DOON SA BUNDOK NG SINAI;

EXODUS 20

3 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko.

4 Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:

5 Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;

6 At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.

7 Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Dios sa walang kabuluhan; sapagka't hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan.

8 Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin. 9 Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain.

10 Nguni't ang ikapitong araw ay sabbath sa Panginoon mong Dios: sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong aliping lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan:

11 Sapagka't sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng sabbath, at pinakabanal.

12 Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.

13 Huwag kang papatay.

14 Huwag kang mangangalunya.

15 Huwag kang magnanakaw.

16 Huwag kang magbibintang sa iyong kapuwa.

17 Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapuwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapuwa, ni ang kaniyang aliping lalake o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anomang bagay ng iyong kapuwa.


NOTE: NGUNIT ANG SIMBAHANG KATOLIKO AY PANGAHAS NA NAG-ALIS SA IKALAWANG UTOS NG ATING PANGINOONG DIOS UPANG MATAKPAN ANG KANILANG MALING PAGSAMBA AT PAGSAMBA NG MGA LARAWANG INANYUAN NA MAHIGPIT NA IPINAGBABAWAL NG ATING MAY LIKHA.

ATING TUNGHAYAN ANG BAGONG KAUTOSAN NA GINAWA NG MGA KATOLIKO SA SARILI NILANG MGA PAKINABANG NA TIYAK AY HINDI KINALULUGDAN NG ATING DIOS NA MAY LIKHA. TINGNAN ANG LARAWAN SA IBABA; ITO PO AY MAKIKITA SA MGA SIMBAHANG KATOLIKO KUNG PAANO NILA NILAPASTANGAN AT INALIS ANG PANGALAWANG UTOS NG DIOS SA SAMPUNG KAUTOSAN.

MAHIGPIT RIN NA IPINAGBABAWAL NG DIOS ANG MAGBAWAS NG KANYANG KAUTOSAN AT KANYANG SALITA.

Deuteronomio 4:2 Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios na aking iniuutos sa inyo.

JEREMIAS 26:2Ganito ang sabi ng Panginoon, Tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Juda, na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon, ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila; huwag kang magbawas ng kahit isang salita.

NOTE: MALINAW NA PAGBABAWAS NG KAUTOSAN NG DIOS ANG GINAGAWA NG MGA KATOLIKO, NAKAKATAKOT ANG GINAGAWA NILA. SILAY MGA NAGMAMARUNONG SA KANILANG MGA SARILI AT ISINISINSAY NILA ANG KATOTOHANAN SA HARAP NG MGA NAKARARAMI, AT KANILANG DADALHIN ANG MGA ITO SA APOY NA WALANG HANGGAN. NAKAKAAWA ANG MGA KALULUWA NA HINDI NAKAKASUMPONG NG KATOTOHANAN DAHIL DOON SILA NAGSISIPANIWALA SA MGA TAONG MAY SARILING KATHA.

KAILAN PA PO BA GIGISING ANG MGA KAPATID NA NASA IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA? SANA PO MAKAALIS NA SILA DYAN BAGO PA MAHULI ANG LAHAT. WAG PO SANA SILA MADATNAN NG ATING PANGINOONG HESUS NA SILA AY NASA MALING PANINIWALA AT SA KATIGASAN NG KANILANG PUSO AY MAPAPAHAMAK SILA.

TO GOD BE THE GLORY!!!!