Elektromotor

 • stroj, ve kterém dochází k přeměně elektrické energie na energii pohybovou otáčivé části motoru.
 • nejjednodušším typ = stejnosměrný elektromotor
 • Skládá se z:
 1. Stator je pevná část stroje, která bývá vnější částí stroje. Na statoru bývají upevněny cívky vinutí s magnetickým obvodem, magnety a elektromagnety. V dutině statoru je pohyblivě umístěn rotor
 2. Rotor je otočná část stroje s magnetickým obvodem, vinutím a hřídelí, na které jsou nasazeny kroužky nebo komutátor
 • Komutátor=dva elektricky vodivé poloprstence oddělené od sebe navzájem izolující vrstvou, každý z nich je vodivě připojen k jednomu konci cívky a otáčí se součastně s cívkou, ke kroužku s poloprstenci jsou připojeny kontakty od zdroje.
 • Tři režimy
 1. Motorický režim - motor odebírá elektrickou energii z elektrické sítě nebo z baterie a přeměňuje ji na mechanickou energii na hřídeli
 2. Generátorický režim - motor odebírá mechanickou energii z kinetické nebo polohové energie stroje připojeného na hřídel a dodává ji zpět do elektrické sítě, do baterie nebo do elektrické zátěže
 3. Režim brzdy - motor odebírá mechanickou energii z kinetické nebo polohové energie stroje připojeného na hřídeli a přeměňuje ji na teplo (zahřívá se)
 • Použití: tramvaje, jednoduché hračky

Měření el. proudu  a napětí

 • el. proud měříme AMPÉRMETREM (v ampérech A)
 • el. napětí měříme VOLTMETREM ( ve voltech V)
 • v současné době používáme MULTIMETRY, které jsou schopny změřit napětí, proud a další veličiny (odpor, teplotu, ...)
 • protože se velikost i směr se pravidelně mění měříme tzv. efektivní hodnotu proudu Im i napětí Um
 • I = 0,7 Im
  U = 0,7 Um
  I – efektivní hodnota proudu
  Im – největší (maximální) hodnota proudu
  U – efektivní hodnota napětí
  Um – největší (maximální) hodnota napětí

Rozvodná síť

 • Slouží k přenosu elektrické energie z elektrárny ke spotřebitelům
 • Přenosové vedení je z ocelohliníkových lan upevněných na stožárech
 • Napětí transformujeme proto, abychom zmenšili ztráty při přenosu
 • Cesta energie
 1. Elektrárna - vyrábí elektrickou energii pomocí alternátorů - tepelné, vodní, jaderné...- vyrábí stř. napětí s efektivní hodnotou 6,3 – 10 kV
 2. Transformátor - velmi vysoké napětí - z 6,3 – 10 kV na 110 kV, 220 kV, příp. 400 kV - pro mezinárodní přenos na 750 kV a 1 000 kV  
 3. Stožáry s el. vedením - ocelové dráty, které vedou elkrřinu
 4. Oblastní transformátor- vysoké napětí - z 110 (220) kV na 22 kV
 5. Místní transformátor - nn – nízké napětí - z 22 kV na 230 V
 6. Spotřebitel 

Transformátory

 • spotřebiče, které doma používáme, jsou určeny pro různá napětí
 • typický příklad jsou nabíječky mobilů, notebooků, fotoaparátů a podobně, do těchto spotřebičů pracujících s nízkým napětím (např. : 4 – 6 V) nelze pustit 230 V ze sítě
 • transformátor = zařízení v rozvodné síti, které umožňuje měnit napětí
 • skládá se z: dvou cívek (primární a sekundární) namotaných na ocelovém jádře z měkké oceli
 • Transformátory využívají jev elektromagnetické indukce: Střídavý proud procházející primární cívkou vytváří v jádře transformátoru měnící se magnetické pole. Tím se v sekundární cívce indukuje střídavé napětí se stejnou frekvencí jako mělo napětí původní. Velikost napětí ale souvisí s počty závitů v jednotlivých cívkách
 • p = transformační poměr  - podíl počtu závitů v jednotlivých cívkách
 • p > 1= nastane to tehdy, je-li N2 > N1 … jde o transformaci nahoru
 • p < 1 … je i U2 < U1 … nastane to tehdy, je-li N2 < N1 … jde o transformaci dolů
 • p = 1 … je i U2 = U1 … nastane to tehdy, je-li N2 = N1 … nejde o transformaci
 • vzorec: p=U(na druhou)/U=N(na druhou)/N
 • U1= vstupní napětí
 • U2 = výstupní napětí
 • N1= počet závitů v první (primární) cívce
 • N2 = počet závitů ve druhé (sekundární) cívce

Střídavý proud

 • elektrický proud, který se s časem pravidelně mění
 • průběh můžeme znázornit sinusoidou
 • Střídavý proud vzniká elektromagnetickou indukcí v alternátoru
 • Značí se „~“
 • Perioda = doba, za kterou se průběh střídavého proudu začne opakovat, neboli doba jednoho kmitu - značí se T - jednotkou je 1s
 • Kmitočet neboli frekvence - je to počet period za sekundu - značí se f - jednotkou je 1Hz
 • vzorce: T=1/f, f=1/T
   
   

Comment Stream