Hephaestus
By Tori Beland.

My Greek God is Hephaestus.

Hephaestus is the god of fire and volcanoes.

Hephaestus is the son of Zeus and Hera

Name: Greek - Hephaestus; Roman - Vulcan
Parents: Hera alone or Zeus and Hera
Foster Parents: The nymphs Thetis and Eurynome after
Hera dropped the sickly infant from Olympus.
Wife: Aglaia or Aphrodite or Charis
Other Mates: Antikleia, Cabeiro, Aetna, Thaleia
Children: the Cabeiroi, Eukleia, Eupheme, Ocresia, The Palikoi, Philophrosyne, Thaleia, Ardalos, Erikhthonios, Kaikalos, Kakos, Kerkyon, Olenos, Palaimonios, Periphetes, Philammon, Philottos, Pylios, Rhadamanthys, Servius Tullius, Spinther

Role of Hephaestus:
Hephaestus was the god of fire and smiths.Canonical Olympian? Hephaestus is usually one of the Olympians and is one of the canonical 12.

Comment Stream