Sang Khla Buri

Day 1 - On Travel

07:00 น.       ออกเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร

09:00 น.       อำเภอเมืองกาญจนบุรี  

14:00 น.          อำเภอสังขละบุรี - ซื้อของ ณ ตลาด

15:00 น.          Check In ณ โรงแรมซองกาเลีย รีสอร์ท ราคา 300 - 500 บาท/คืน

16:00 น.          ถ่ายรูป ณ สะพานซองกาเลีย และจุดชมวิว

17:30 น.          เดินชมวิถีชีวิต ณ สะพานไม้

19:00 น.           เข้าที่พัก

Day 2 - Day Of Buddhism

05:30 น.          ตื่นนอน ทำกิจวัตร เตรียมตัวตักบาตรทำบุญ

06:15 น.          กิจกรรม ณ สะพานไม้

08:00 น.         ปั่นจักรยานชมหมู่บ้านชาวมอญ วัดวังก์วิเวกการาม เจดีย์พุทธคยา

15:00 น.          เดินทางกลับ

ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

ค่าเดินทาง          500 บาท/คน

ค่าที่พัก              500 บาท/คืน

สำหรับทริป 2 วัน 1 คืน

Comment Stream