els miriapodes

El grup dels miriàpodes inclou els artròpodes, generalment terrestres, que tenen el cos dividit en dos tagmes, cap i tronc.

El cap està format per la fusió de cinc o sis segments. Presenta un parell d'antenes que estan acompanyades de dos o tres parells d'apèndixs (Els apèndixs són estructures anatòmiques parelles exclusives dels artròpodes), la funció dels quals està relacionada amb l'alimentació. No presenten ulls compostos però si poden presentar ulls simples.

El tronc està format per un nombre variable de segments, tot ells proveïts d'apèndixs unirramis (que estan formats per una sola branca).

Els miriàpodes es subdivideixen en quatre classes: Pauròpodes, Símfils, Diplòpodesi Quilòpodes. Les dues primeres (Pauròpodes i Símfils) inclouen uns petits miriàpodes que viuen en lloc humits però són, sens dubte, les altres dues classes les que inclouen les formes més familiars: els milpeus (Diplòpodes) i centpeus (Quilòpodes).