RIEŠENIE MIMORIADNYCH SITUÁCII - CIVILNÁ OCHRANA

poznámky pre žiakov 8. a 9. ročníka

9. ročník

 • Civilná ochrana v Slovenskej republike, jej miesto úlohy a poslanie.
 • Úlohy CO vyplývajúce zo Ženevských dohovorov a Dodatkových protokolov I. a II.
 • Analýza územia okresu (výpis z analýzy).
 • Organizácia jednotiek civilnej ochrany (štáby – riadiace orgány a odborné jednotky).
 • Varovné signály – činnosť po varovaní varovnými signálmi.
 • Vyslobodzovanie osôb zo závalov a poškodených úkrytov.
 • Jódová profilaxia (v okolí AE).

8. ročník

 • Jadrové zbrane a ich ničivé účinky.
 • Ochrana pred ničivými účinkami jadrových zbraní.
 • Hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu.
 • Lokalizácia a likvidácia požiaru s jedovatými splodinami horenia.
 • Nebezpečné látky v okolí školy – zásady ochrany pri ich úniku, evakuácia z ohrozeného územia.
 • Kolektívna ochrana obyvateľstva – druhy ochranných stavieb (úkrytov), pravidlá správania sa v ochranných stavbách (úkrytoch).
 • Špeciálna očista terénu, budov a materiálu.

ÚLOHY A POSLANIE CIVILNEJ OCHRANY

Civilná ochrana zahŕňa najmä tieto úlohy a opatrenia:

 • organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených,
 • organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,
 • poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,
 • zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie,
 • vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení, organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu,
 • posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržiavania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,
 • zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane.

Comment Stream