Pohyb

Barbara Kocmichová

Zdravím všechny :) co to čtou O.o

Pohybem nazýváme stav, kdy těleso mění v určitém čase svoji polohu.

Podle rychlosti rozeznáváme pohyb:

  • rovnoměrný (rychlost se nemění)
  • nerovnoměrný

Podle tvaru dráhy rozeznáváme pohyb:

  • přímočarý
  • křivočarý
  • kruhový

Veličina          označení          základní jednotka

rychlost            v                             metr za sekundu

čas                       t                                    sekunda

dráha                  s                                    metr

Čas

Čas je fyzikální veličina, kterou je charakterizován určitý čas. Základní jednotkou je sekunda, z dalších jednotek potom uveďme minutu a hodinu. Čas se značí písmenem t.

Dráha

Dráha souvisí rovněž s pohybem. V našem případě za ni budeme považovat vzdálenost, o kterou se pohybující se předmět přemístil. Dráha je popisována délkovými jednotkami, mezi které patří základní metr, dále potom dílčí milimetr, centimetr, decimetr a násobnou jednotkou je například kilometr. Dráha se značí písmenem s.

Rychlost

Třetí fyzikální veličinou, která hraje v pohybu těles důležitou roli, je rychlost. Rychlost vyjadřuje, jak rychle se dané těleso pohybuje, respektive jak rychle se přemístí z jednoho bodu do druhého. Jednotkou rychlosti je kilometr za hodinu nebo metr za sekundu. Fyzikální veličiny rychlost se značí písmenem v.

Základní vzorec

Pokud chceme studovat pohyb těles trochu detailněji, může nám pomoci základní vzorec, který vyjadřuje závislost mezi základními třemi pohybovými veličinami, tedy rychlostí, dráhou a časem.

v = s / t

tento jednoduchý vzorec je nutno v některých případech použít i v jiných tvarech:

s = v x t

t = s / v

Nejprve si průběh dráhy v čase napíšeme do tabulky a poté vyneseme do grafu.