verdieping MMB, Zorg in nederland!

afrondings opdracht 1

Dit is mijn eerste eindopdracht voor Menden Met een Beperking, ik heb hier in geschreven:

-     Artikel 1 ,  wetten gelijke behandeling

-     Artikel 2 ,  wetten vergoedingen

-     Basis onderwijs verstandelijk beperkte mensen

-    ( Extra informatie Speciaal Onderwijs )

ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik ^^

Het eerste artikel is eigenlijk alles wat er qua wetten word benoemd op de rijksoverheid site, het spreekt allemaal wel voor zich. Het heeft gewoon met respect voor de mensen om je heen te maken, maar niet uit of je er anders uit ziet, een beperking hebt of een andere afkomst hebt. (dit is hier onder te lezen)

IEDEREEN IS GELIJK EN MOET GELIJK WORDEN BEHANDELD!

Artikel 2 is hulp en vergoedingen gehandicapten, ik vind wel dat er hulp moet zijn voor diegene die hulp ook echt nodig hebben (dat heeft niet te maken met gelijkheid, wand andere mensen krijgen die vergoedingen niet) . Als mensen met een beperking extra voorzieningen nodig hebben om een normaal/beter leven te kunnen leiden moet de overheid ze daar mee helpen zodat iedereen een gelijke kans heeft in goed functioneren in de maatschappij. Hier heeft de overheid ook wetten en rechten voor (dit is in het onderste artikel verder beschreven en wat voor vergoedingen ze krijgen)

artikel 1: wetten, Gelijke behandeling gehandicapten

Mensen met een beperking moeten net zo worden behandeld als anderen. Dat geldt op het gebied van wonen en werken. Maar ook goederen en diensten zoals onderwijs en het openbaar vervoer moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn.

Gelijke rechten bij onderwijs, werk en wonen

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekt is het verboden mensen met een handicap en chronisch zieken anders te behandelen op het gebied van werk, onderwijs en wonen. Ook als er aanpassingen nodig zijn. Zo moet een school een leerling extra studietijd geven of het schoolgebouw aanpassen als het nodig is. Sinds mei 2012 moet ook het openbaar vervoer toegankelijk zijn voor gehandicapten.

Direct of indirect onderscheid

Direct onderscheid betekent rechtstreeks discrimineren. Bijvoorbeeld een werknemer niet aannemen omdat hij een handicap heeft. Indirect onderscheid is lastiger te herkennen. Een voorbeeld is als een bedrijf een verbod heeft om honden mee te nemen, waardoor het werk niet meer toegankelijk is voor een blinde werknemer.

In de volgende gevallen mag wel onderscheid worden gemaakt:

Als er risico’s zijn voor de gezondheid en veiligheid (bijvoorbeeld als een operatiearts hepatitis B heeft).

Voorzieningen die mensen zonder handicap niet krijgen (zoals een speciale parkeerplaats of een re-integratievoorziening).

Positieve discriminatie (bijvoorbeeld als een werkgever de voorkeur geeft aan een gehandicapte werknemer).

Alles toegankelijk voor mensen met een handicap

Goederen en diensten moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met een beperking. De site  allestoegankelijk.nl geeft een overzicht van wetgeving, voorbeelden, tips en organisaties die producten en diensten toegankelijk maken. Bijvoorbeeld hoe websites gebouwd moeten worden zodat blinden en slechtzienden ermee kunnen werken. Of welke verpakkingen makkelijk te openen zijn.

Rechten mensen met een beperking bij gedwongen opname

Als mensen met een handicap een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen, kunnen ze gedwongen worden opgenomen. De overheid wil gedwongen opname zoveel mogelijk voorkomen. Als het toch nodig is, zorgt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz) voor bescherming. De patiënt heeft volgens deze wet onder meer het recht om een klacht in te dienen en recht op een duidelijk omschreven behandeling.

De Wet bopz wordt vervangen door 2 aparte wetten. Er komt een aparte Wet Zorg en dwang die beter aansluit bij de behandeling van gehandicapten en dementen. De bescherming van de nieuwe wet geldt voor mensen in een instelling, maar ook voor mensen die in kleinschalige woonvormen wonen of thuis. Voor al deze situaties komen duidelijke behandelrichtlijnen.

Het wetsvoorstel Zorg en dwang ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer.

artikel 2: wetten, hulp & vergoedingen mensen met een beperking;

Hulp en vergoedingen gehandicapten

Voor mensen met een beperking bestaan er diverse voorzieningen en hulpmiddelen. Met behulp hiervan kunnen zij zelfstandig blijven wonen en meedoen aan de samenleving. Ook zijn er verschillende financiële tegemoetkomingen voor mensen met een beperking.

Ondersteuning en hulp gehandicapten in en om het huis

Veel hulpmiddelen voor behandeling, verzorging en revalidatie zitten in het basispakket van uw zorgverzekering. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed. U kunt deze hulpmiddelen via uw zorgverzekeraar aanvragen.

Voor hulpmiddelen die niet uit het basispakket worden vergoed, kunt u terecht bij de gemeente. De gemeente regelt deze hulpmiddelen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijvoorbeeld:

-  hulp in de huishouding

-  een rolstoel

-  vervoer in de regio

-  een boodschappendienst

Ook ondersteunt de gemeente vanuit de Wmo sportclubs, wijkcentra en dorpshuizen. Deze organiseren activiteiten voor mensen met een beperking waaraan u kunt meedoen.

Vergoeding en voorziening extra kosten door beperking

Een beperking zorgt vaak voor extra kosten. Bijvoorbeeld wanneer uw woning voor een rolstoel geschikt moet worden gemaakt. Er zijn diverse regelingen die voor deze extra kosten een vergoeding bieden. Voorbeelden zijn:

-  Vervoerpas voor mensen die slecht ter been zijn

-  Vergoeding van verzorging chronisch zieken en gehandicapten

-  Financiële steun aan ouders die thuis een zwaar gehandicapt kind verzorgen

basis onderwijs verstandelijk beperkte kinderen

Ongeveer 670 kinderen met een verstandelijke beperking gaan naar een gewone basisschool. Dit blijkt goed te gaan, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Problemen ontstaan bijvoorbeeld als kinderen (te) veel aandacht nodig hebben, of als leerkrachten moeilijk kunnen omgaan met niveauverschillen.

Steeds meer ouders van kinderen met een verstandelijke handicap kiezen voor gewoon onderwijs. De belangrijkste reden daarvoor is dat ze hun kind niet in een uitzonderingspositie willen plaatsen. Ze willen graag dat hun kind opgroeit met de andere kinderen in de buurt. Dat is goed voor de sociaal‑emotionele ontwikkeling van het kind. Bovendien is het bevorderlijk voor de cognitieve ontwikkeling, want het gehandicapte kind trekt zich op aan de andere kinderen in de klas. Voor veel scholen is het een aantrekkelijk idee dat andere kinderen in de klas leren omgaan met mensen met een verstandelijke handicap.

Uitval

Met veel verstandelijk gehandicapte kinderen gaat het goed op de gewone school. Met name de overstap van de kleutergroep naar het leren lezen en meer zelfstandig werken in groep 3 blijkt voor veel kinderen een onneembare hobbel. Ook de stap van groep 4 naar 5 is moeilijk vanwege het abstractieniveau dat de zaakvakken vereisen. En uiteindelijk ontstaan soms ook in de hoogste groepen problemen omdat het kind steeds meer buiten de groep komt te staan, of gaat puberen op een moment dat de rest van de klas daar nog niet aan toe is.

Wat is mogelijk en wat is wenselijk?

Nu kan men zich natuurlijk de vraag stellen of kinderen met een verstandelijke handicap niet beter af zijn op een ZML-school. Hierover zijn de meningen verdeeld. De directeur van een ZML‑school in Zutphen stelt dat het reguliere onderwijs veel te eenzijdig gericht is op cognitieve ontwikkeling. De zelfredzaamheid, de sociaal‑emotionele en de creatieve ontwikkeling schieten erbij in. Op een ZML‑school wordt daar veel meer aandacht aan besteed, zegt hij. Bovendien doet het imitatiegedrag dat in het reguliere onderwijs bevorderd wordt geen recht aan de eigen identiteit van het kind, willen mensen van nature in een groep zitten waar ze in mee kunnen, en heeft het reguliere basisonderwijs in elk geval op dit moment onvoldoende faciliteiten om het kind de aandacht te geven die het nodig heeft. Naar zijn mening is een kind met een verstandelijke handicap dus altijd beter af in het speciale onderwijs. Anderen stellen dat kinderen met een verstandelijke handicap op een gewone school meer gestimuleerd worden. Daar komt nog bij dat de problematiek op het ZML steeds zwaarder wordt. Dit komt aan de ene kant omdat er vanuit de kinderdagverblijven steeds meer kinderen met zwaardere verstandelijke handicaps naar het ZML doorgestuurd worden ‑ ieder kind heeft immers recht op onderwijs ‑ en anderzijds omdat de 'betere' kinderen met een verstandelijke handicap vaker naar het reguliere onderwijs gaan.

Een ambulant begeleidster die werkt vanuit een ZML‑school in een grote stad bevestigt dit. Ze merkt op dat "samenhangend met deze complexer wordende problematiek, de kinderen op ZML‑scholen steeds vaker ernstige gedragsproblemen en sociaal‑emotionele problemen hebben. Door al die problemen is het soms moeilijk om nog aan iets van onderwijs toe te komen. Lezen staat dan wel op het rooster, maar de leerkracht is zozeer bezig met gedragsregulatie, dat hij/zij aan de les niet toekomt". In verband hiermee adviseert zij ouders vaak hun kind zo lang mogelijk in het reguliere onderwijs te laten, omdat zij daar meer positief voorbeeldgedrag kunnen ervaren.

Er zijn veel verschillende soorten speciaal onderwijs, maar toch kiezen veel mensen voor het regulieren onderwijs, zodat het kind mee kan doen met de "gewone" kinderen. maar zoals er word gezegd door De directeur van een ZML‑school in Zutphen "het reguliere onderwijs veel te eenzijdig gericht is op cognitieve ontwikkeling. De zelfredzaamheid, de sociaal‑emotionele en de creatieve ontwikkeling schieten erbij in. Op een ZML‑school wordt daar veel meer aandacht aan besteed, zegt hij."

Speciaal onderwijs is er niet voor niets vind ik. Als uw kind meer begeleiding nodig heeft, ga dan met uw kind naar een ZML-school. daar krijg het alle aandacht dat het kind nodig heeft. De basisschool is een heel belangrijke periode waar we veel leren op cognitief gebied maar ook op sociaal gebied, dus kijk dan wat het beste bij de hulpvragen van uw kind past.

ZML-school?!?  --> zie cluster 3, (Extra informatie speciaal onderwijs)


het einde van mijn eindopdracht 1
Mensen Met een Beperking.

gemaakt door;        Jenny Molenaar    

ROC de Leijgraaf  ,   MOOM01O

(Extra Informatie Speciaal Onderwijs )

Wat is speciaal onderwijs?                                                                                                                   Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis. Deze kinderen krijgen in het speciaal onderwijs meer aandacht en ondersteuning dan in het gewone onderwijs.

Clusters speciaal onderwijs                                                                                                   Speciaal onderwijs bestaat uit 4 clusters:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderenDit zijn scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen die slechtziend of blind zijn. De meeste van deze kinderen gaan met speciale begeleiding naar het gewone onderwijs. De overige bezoeken speciale scholen.
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderenCluster 2 bestaat uit scholen voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden of taalmoeilijkheden. De scholen zijn er ook voor kinderen met communicatieve problemen, zoals bij bepaalde vormen van autisme.
  • Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen. Dit zijn scholen voor leerlingen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. En voor langdurig zieke kinderen en leerlingen met epilepsie. (zoals de ZKL-school , zie Basis onderwijs verstandelijk beperkte kinderen)
  • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemenDit cluster bestaat uit scholen voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen. Ook scholen die verbonden zijn aan pedologische (kinderkundige) instituten vallen onder dit cluster.

Voortgezet speciaal onderwijs                                                                                                   Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan meestal na hun 12e naar het voortgezet speciaal onderwijs. Hier kunnen ze blijven tot hun 20e verjaardag. Het voortgezet speciaal onderwijs werkt met dezelfde clusters.

Speciaal basisonderwijs                                                                                                              Naast het speciaal onderwijs is er het speciaal basisonderwijs. Speciale basisscholen zijn bedoeld voor:

  • moeilijk lerende kinderen;
  • kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;
  • alle andere kinderen die speciale ondersteuning en aandacht nodig hebben.

Deze scholen hebben dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen, maar de leerlingen krijgen meer tijd om deze te bereiken. De scholen hebben kleinere groepen en meer deskundigen. Leerlingen kunnen tot hun 14e jaar op een school voor speciaal basisonderwijs terecht.

Na het speciaal basisonderwijs gaan leerlingen naar het vmbo, het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.

Comment Stream

3 years ago
1

ik vind het een erg goede tackk, met veel informatie en leuke foto's. je kan zien dat je echt je best hebt gedaan. ik heb er echt iets van geleerd. je kan er trots op zijn! :)

3 years ago
1

goed gedaan. Wel veel tekst, maar alles staat er in wat er in moet, ziet er ook wel mooi uit door de plaatjes.