Raising a star- not a celebrity
Orly Katz

דיון ברשת


.חשוב לכולנו ללמוד מעמיתים. אנו מזמינים אתכם להגיב לדברים שהוצגו בסרטון

Comment Stream

3 years ago
0

הגיוני ובכל זאת איכשהו המודעות לחיבורים הייתה זקוקה לריענון. חשוב לכל הורה ולכל איש חינוך.

3 years ago
0

מעניין מאוד

3 years ago
0

חשוב לחזק את הילד-תלמיד שלנו במה שהוא אוהב וההצלחה בא תבא.