Castro-Cuba
Khrushchev-Soviet Union
Kennedy-United States
_____-Turkey