BAWAL PO BA ANG ROSARYOHAN(ROSARY) SA BIBLIA

MATEO 6:7 At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagka't iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. 8Huwag nga kayong magsigaya sa kanila: sapagka't talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kaniya.

ANG ROSARYOHAN AY ISANG INSTRUMENTO NA IBINIGAY DAW NI MARIA KAY SANTO DOMINGO UPANG ANG PANALANGIN AY IDIDIRIKTA SA KANYA, AT ANG PANANALANGIN AY GINAGAWA NA PAULIT-ULIT. NA LUMABAG NAMAN SA KAUTOSAN NG PANGINOONG HESUS. ITO AY PARAAN NG MGA ANTIKRISTO UPANG KONTRAHIN ANG KAUTOSAN NI KRISTO, SILA AY NAGKUKUYANRING MGA MAKADIOS AT NANINIWALA KUNO KAY KRISTO NGUNIT TALIWAS SA KANILANG MGA GINAGAWA AT MGA TINUTURO.

1 CORINTO 4:6Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

NOTE: NAIS NG MGA APOSTOL NA MATUTO TAYO NA HUWAG MAGSIHIGIT SA MGA BAGAY NA ISINUSULAT NILA. ANG ROSARYOHAN, KMPIL,NOVENA, PORGATORYO, LIMBO AT MARAMI PANG IBANG KATUROAN NA KAHIT ANINO AY HINDI MAKIKITA SA SULAT NG MGA PROPETA AT MGA APOSTOL NI KRISTO. ATIN SANANG MALALAMAN NA MAHIGPIT NA IPINAGBABAWAL NG DIOS ANG MAGDAGDAG AT MAGBAWAS NG KANYANG MGA KAUTOSAN ;

DEUTERONOMIO 4:2Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios na aking iniuutos sa inyo.

JEREMIAS 26:2Ganito ang sabi ng Panginoon, Tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Juda, na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon, ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila; huwag kang magbawas ng kahit isang salita.

MGA KAWIKAAN 30:6Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita, baka kaniyang sawayin ka, at masunduan kang sinungaling.

NOTE: MALINAW PO NA INIUTOS SA ATING MGA TAO, NA BAWAL ANG PAGDAGDAG AT PAGBAWAS NG MGA SALITA AT KAUTOSAN NG DIOS. KAYA, KAPAG HIHIKAYATIN KAYO NG MGA TAONG NAGTUTURO NG MGA ARAL NA WALA SA BIBLIA NA SIYANG AKLAT NG KATOTOHANAN, LUMAYO KAYO SA KANILA DAHIL HIHILAIN NILA KAYO SA KASINUNGALINGAN AT KAPWA KAYO PUPUNTA SA APOY NA WALANG HANGGAN.

GISING MGA KAPATID..... TELL THE TRUTH TO YOUR PARENTS, RELATIVES, BROTHERS AND SISTERS AND TO ALL YOUR FRIENDS. PLEASE HAVE MERCY ON THEM AND ON YOUR SELF.

TO GOD BE THE GLORY FOREVER AND EVER.