Římský válečník X husitský válečník

Husité

Základní výzbrojí husitských pěších vojsk byly tzv. chladné zbraně, ke kterým náležely kopí, meče, sudlice a jiné tehdy obvyklé zbraně. K nim se přidali i palice a pro husity charakteristické cepy. V husitských vojskách převažovali sedláci, hlavně proto se používali takové zbraně, u kterých není potřeba dlouhého cviku.  

Střelné zbraně byly zastoupeny klasickým lukem, častěji však kuší. Opominout nelze ani ruční praky, které byly využívány zejména práčaty (děti).

Zvláštní místo ve výzbroji husitských jednotek zaujímaly palné zbraně na střelný prach. K ručním palným zbraním náležely méně přesné ručnice (píšťaly) s účinným dostřelem do 100 metrů a poněkud větší ráží hákovnice.

Postupem času, stejně jako nepřítel, i husité používali ochranou zbroj jako brnění, drátěné košile, přilby, plechové rukavice a štíty.

Mimo jiné se používali houfnice a tarasnice

Houfnice v husitské vozové hradbě.

Římané

Římští legionáři s plátovou zbrojí.

Nejsilnější, nejdůležitější a nejlepší část římské armády byla nepochybně pěchota. Římská pěchota byla jedinečná a její síla byla tak obrovská, že díky ní dokázala Římská říše dosáhnout takové velikosti a udržet svoji celistvost na dlouhou dobu.Hlavní formací římské pěchoty byla legie a zbraní římských pěšáků byl meč. Meč byl pro Římany symbol války a Římané nikdy nepřestali používat meč jako hlavní pěchotní zbraň.

Pokud jde o římské obléhací techniky, Římané převzali to nejlepší, co bylo ve starověku vynalezeno, a ještě to podstatně zdokonalili. Neexistovala žádná pevnost, která by mohla být před Římany v bezpečí. největší slávě Římské říše ovládalo římské námořnictvo celé Středozemního moře, kterému se přezdívalo mare nostrum (naše moře) a spojovalo římské provincie.

Comment Stream