עבודה על מינים פולשים -נמלי אש

נמלי האש הגיעו מדרום אמריקה,הן מזיקות בכך שהן עוקצות אנשים והעקיצות שלה כואבות מאוד. במקרים נדירים קיימת אצל האדם אלרגיה לנמלי האש , הדבר העלול לגרום לתוצאות חמורות ואפילו למוות. בנוסף לנזק האדםנמלים אלה מהוות סכנה חמורה למגוון הביולוגי. הנמלה גורמת להפרת האיזון הקיים בטבע: נמלת האש עלולה לפגוע באופן מסיבי באוכלוסיית בעלי חיים קטנים, בחרקים ובצומח באזור מחייתה, ובכך להשפיע על אוכלוסיות בעלי חיים הניזונים מהם, ולפגוע במארג האקולוגי המקומי, לעתים באופן חמור.

Comment Stream