Retelling

Hkhkg jgcg. Ges. Hfdht jtfjyfjhfkysrnv td b oug jyf yuf ty y gi uigkuguk jf.

Summary 1

Kjhkukukg ku ku hku hkugutd i iug k kuy yiu tjtf.

Summary 2

Kjguk liykuhiu uyg ku k li ugytdyt uy

Comment Stream