Elektromotor: je elektrický stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci.

Transformator: elektrický netočivý stroj.

Střídavý proud:

  • periodický průběh - okamžité hodnoty proudu se po určité době, označované jako perioda, znovu opakují (například proud v rozvodné síti)
  • neperiodický průběh - hodnoty okamžitého proudu jsou v čase náhodné (takový charakter má například šum, nebo záznam lidské řeči)
  • frekvence: počet opakování periodického děje za daném časovýho úseku.
  • Perioda: Perioda tedy označuje dobu potřebnou k tomu, aby se systém dostal zpět do výchozího stavu

Rozvodná sít: je to soustava kaletů, drátů, a vodičů

proud se na cestu zvýší a pak se sníží.

zvýší: když jde přes elektrické vedení

zmenší: když jde do spotřebičů

Comment Stream