ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES

Elena Vicente Puntí
28 de gener, 2014

Una vegada elaborats tots els documents que recullen la informació financera i comptable de l'empresa, cal realitzar un anàlisi de la mateixa per conèixer la situació econòmica i financera en què es troba i prendre les decisions oportunes.

Etapes de l'estudi: (com anem a realitzar els exercicis)

1. Manipular la informació que anem a estudiar i realitzar els càlculs necessaris.

2. Anàlisi de les dades obtingudes amb ajuda de diferents tècniques.

3. Interpretar i comparar els resultats per obtenir conclusions útils.

4. Previsió i proposta de millores segons les conclusions que hem obtingut.


Com pot ser l'anàlisi?
. Estàtic: s'analitza des d'un punt de vista i moment concret sense comparar
ni amb un altre període ni amb una altre empresa.
. Dinàmic: es compara amb altres períodes o amb altres empreses.

TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS QUE S'UTILITZEN PER A L'ANÀLISI COMPTABLE

1. Percentatges: compara l'evolució de les masses patrimonials de dos exercicis
econòmics. Pot ser:
A) Vertical: mesura el pes d'una magnitud sobre el total de l'actiu o passiu.
B) Horitzontal: compara la dada que s'analitza amb l'exercici consecutiu (així es veu la seva evolució en el temps) o amb el d'altres empreses (veiem si som competitius).
2. Variacions absolutes (euros) i relatives (%): es determina la variació de cada massa patrimonial en euros o % ja sigui l'anàlisi horitzontal o vertical.
3. Representació gràfica del balanç per grups patrimonials: representem
gràficament les masses patrimonials proporcionalment a la seva importància respecte a l'actiu o passiu.
4. Ràtios: quocient que compara dues magnituds econòmiques que han d'estar en la mateixa unitat i calculada per al mateix període de temps. Serveixen per:
a. Conèixer l'evolució de l'empresa
b. Comparar la meva empresa amb unes altres del mateix sector

* NO serveixen per si sols per prendre decisions ja que serveixen de complement per a altres informacions per avaluar l'empresa íntegrament.

QUÈ S'HA DE TENIR EN COMPTE EN L'ANÀLISI?

La incidència de la inflació en les dades

La incidència de les variacions estacionals. Ex. una empresa de gelats.

La incidència de les variacions accidentals. Ex. 11M en el turisme a Madrid

Cal comparar empreses d'un mateix sector. Ex. Telefònica amb Repsol?


1. ANÀLISI PATRIMONIAL

1. Ens fixem en el sector al que pertany l'empresa.
2. Ordenem el Balanç segons el PGC:
Actiu: de - a + liquiditat
Passiu: de- a + exigibilitat
3. Verifico que existeix equilibri patrimonial (Actiu= Passiu) i, a més:
a). Equilibri de l'estructura econòmica (Actiu): si existeix una relació òptima
entre l'ANC i l'AC.
b). Equilibri de l'estructura financera (Passiu): si existeix una relació òptima
entre el PC i el PNC.
c). Correlació patrimonial: els recursos financers utilitzats han de ser conseqüents amb les inversions realitzades.

I COM HO FAREM?
Calculant el Fons de Maniobra

Fm=AC-PC

L'FM és un matalàs de seguretat per a l'empresa si existeix algun tipus de
contratemps.

Casos que es poden donar:
FM > O: una part del Ac està finançat amb recursos permanents pel què l'empresa no té problemes al pagar els seus deutes en el termini indicat. És a dir, existeix estabilitat en l'estructura financera de l'empresa. Ara bé... un excés d'actius líquids no té cap rendiment.
FM < O: una part del Anc està finançat amb exigible a curt termini pel què l'empresa tindrà problemes a la hora de pagar els seus deutes.

- Solucions:
Renegociar els seus deutes de c/t a ll/t (ampliar el temps per pagar els meus
deutes).

Reduir existencies estimulant les vendes.

Obtenir liquiditat a través d'altres formes de financiació com el factoring, descompte d'efectes, que el crèdit concedit a clients es correspongui amb el qual ens concedeixen els nostres proveïdors, etc.

QUINES SITUACIONS ES PODEN DONAR DESPRÉS DE L'ANÀLISI PATRIMONIAL DEL BALANÇ?

1. Estabilitat financera total: total seguretat ja que l'empresa només es finança amb recursos propis. Es dóna quan l'empresa inicia la seva activitat. El seu FM > O. Solució? Endeutar-se moderadament amb recursos aliens per augmentar la rendibilitat dels meus recursos propis.

2. Estabilitat financera normal: una part del Ac es financia amb recursos permanenents (PC i Pnet). El seu FM > O el que significa que l'empresa no tindrà problemes per pagar els seus deutes en el termini indicat.

3. Suspensió de pagaments: l'empresa té problemes de liquiditat a curt termini (és temporal. Ex. a l'empresa no li paguen els seus deutors pel què no pot pagar als
seus creditors) ja que els seus deutes són majors que el líquid que disposa a curt termini. El seu FM < O. És un estat especial que ha de sol·licitar-se i ser declarat per un jutge.
Solució? Refinanciar o convertir deutes que l'empresa tingui a curt termini a llarg termini fins que recuperi la seva capacitat de pagament a curt termini.

4. Desequilibri financer a llarg termini: situació d'inestabilitat financera per
problemes de solvència ja que l'empresa està descapitalizada (no té recursos
propis o Pnet) i només té deutes. Per poder pagar, l'empresa hauria de vendre
tots els seus béns pel què la fallida està propera. Solució? Renegociar els deutes de curt termini a llarg termini i ampliar el capital.

5. Fallida: l'empresa té uns deutes majors als béns que posseeix per tant, no pot pagar els seus deutes. Aquesta situació se sol·licita per l'empresari o un creditor, declarada per un jutge i s'inhabilita a l'empresari per a l'exercici de la seva activitat. A continuació es liquida tot el patrimoni en el qual tindràn preferència per cobrar: 1) treballadors 2) creditors de: Hisenda, Seguretat Social, Ajuntaments, bancs i uns altres 3) accionistes o propietaris de l'empresa. Solució? Ampliar el capital però només com un pal·liatiu, ja que l'empresa desapareixerà.

QUINA ÉS LA DIFERÈNCIA ENTRE SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS I FALLIDA?

La suspensió de pagaments és una situació reversible sense haver d'ampliar el capital, i es tracta de reajustar les obligacions de pagament de manera que es puguin cobrir amb disponibilitats líquides.
La fallida és una situació irreversible ja que la única solució al problema és una ampliació de capital que cobreixi les pèrdues acumulades, però no és una solució al problema, nomé és un pal·liatiu.

2. ANÀLISI FINANCER

Objectiu: estudiar la capacitat de l'empresa que amb el seu actiu es puguin anar pagant els deutes (passiu) que es van vencent.
Per què? La inversió d'una empresa reflectida en el seu actiu o estructura econòmica, es finança amb recursos propis i/o aliens. El que l'empresa triï un o un altre influirà tant en la rendibilitat dels recursos propis com en la seva estabilitat financera ja que els recursos aliens suposen el pagament d'uns interessos.

RATIOS PER A L'ANÀLISI FINANCER

De disponibilitat: mostra la proporció de deutes a c/t que es poden pagar amb
el líquid que hi ha a caixa i bancs. VALORS IDEALS --> 0,3- 0,4.
Però com més baix sigui- l'empresa tindrà més dificultat per fer front als
seus pagaments més immediats. Com més alt sigui- podrà fer front als seus compromisos de pagament encara que un excés de liquiditat fa que tingui actius sense rendibilitat (els diners a caixa i bancs no aporten ingressos per a l'empresa).

De tresoreria: indica la capacitat immediata de l'empresa per liquidar els seus deutes a c/t sense risc de suspensió de pagaments. VALORS IDEALS --> 0'8 - 1'2.
Si T < 1: l'empresa no té liquiditat per pagar els seus deutes a curt termini
Si T > >1: l'empresa té excés de liquiditat pel que té actius sense rendibilitat.

De liquiditat: indica la capacitat de l'empresa per fer front als seus compromisos de pagament a c/t però no d'una forma tan immediata com el ràtio de tresoreria. VALORS IDEALS --> 1'5 - 1'8

De garantia o solvència: mesura la capacitat total de l'empresa per afrontar els seus deutes. VALORS DEALS --> 1'7 - 2. Si els valors > 2: infraendeutament. Si els valors < 1'7: insolvència (l'empresa pot tenir problemes en quant a i deixin diners.

D'endeutament: medeix la dependència de l'empresa de la financiació externa. Quina part de l'actiu és la que deu l'empresa. VALORS IDEALS --> 0'2 - 0'8

Estructura del deute: mesura la proporció de deutes de la meva empresa que són exigibles a c/t. Com més baix sigui Q, la qualitat del deute serà millor, ja que l'empresa tindrà més termini per pagar els seus deutes, més marge operatiu i més capacitat de pagament. VALORS IDEALS --> 0'2 - 0'5

ATENCIÓ !!!!!! L'objectiu de l'anàlisi financer era conèixer si l'empresa era capaç d'afrontar els seus pagaments amb el seu actiu i, per a això, l'empresa ha de comptar amb uns diners líquids (en efectiu) per afrontar els seus deutes més immediats. Situacions que es poden donar:
- L'empresa té pocs diners líquids per afrontar els seus deutes més immediats: es corre risc de suspensió de pagaments.
- L'empresa té excessius diners líquids per afrontar els seus deutes: dóna garantia i
estabilitat a l'empresa però no contribueix a la rendibilitat de l'empresa ja que molts diners en caixa o bancs gairebé no dónen interès.
Per tant, hem de trobar un nivell de tresoreria òptim en funció de les característiques de l'empresa, del sector econòmic i de l'entorn.

3. ANÀLISI ECONÒMIC

Objectiu: Estudia i interpreta els resultats obtinguts per l'empresa, els compara amb els de exercicis anteriors per comprovar la seva trajectòria.

COM ORDENAR EL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS?

Quines tècniques utilitzaré per processar la informació?

o Percentatges pel que fa a les vendes: es calcula la proporció de cada component pel que fa a les vendes. Després a les vendes li dono el valor 100 I cada component el comparo amb el 100 de les vendes (anàlisi vertical). Si, a més, comparo aquest exercici amb l'anterior podem veure l'evolució dels resultats de l'empresa (anàlisi horitzontal).

o Representació gràfica del compte de PiG: la informació anterior del valor de cada component en % sobre les vendes ho representem gràficament igual que ho fèiem amb el balanç.

Complementarem l'anàlisi econòmic amb l'estudi de la rendibilitat per veure si l'empresa és eficient en l'utilització dels seus recursos.
RENDIBILITAT: Indicador del rendiment dels recursos que empra l'empresa en les seves inversions. Sempre es mesura en %
Rendibilitat = (benefici obtingut/cabdal invertit) * 100
La rendibilitat representa la proporció de benefici total obtingut en relació amb el capital invertit, és a dir, mesura la capacitat de l'empresa per remunerar els capitals posats a la seva disposició en un determinat període de temps (1 any).

Una rendibilitat del 10% significa que de cada 100 euros invertits en el negoci, s'han
obtingut 10 euros de beneficis en aquest any.

El marge de benefici és la diferència entre el preu de venda sense IVA i els costos de producció o d'adquisició d'un producte.

Marge de benefici = Beneficio/ vendes

Tipus de rendibilitat

o Rendibilitat econòmica: indica el rendiment de l'actiu relacionant el benefici total amb el capital total invertit en l'empresa.

Com es tracta de mesurar la capacitat de l'empresa per remunerar els capitals posats a la seva disposició, cal considerar el benefici abans d'interessos i impostos (BAII) ja que aquests beneficis serveixen per remunerar en part el capital propi (dividends), remunerar el capital aliè (interessos) o pagar Hisenda (impostos).

La rendibilitat econòmica depèn de dos factors:

. Marge comercial: indica els beneficis per unitat venuda.

. Rotació de vendes: mesura el grau d'eficiència de l'empresa en la gestió de les seves vendes. Si incrementa indica que augmenten les vendes al llarg de l'any aprofitant millor la capacitat productiva de l'empresa.

- Com incrementar la Rendibilitat econòmica? Propostes:

1) Augmentant el Marge comercial: augmentant el preu de venda, disminuint els costos.

2) Augmentant la Rotació de vendes: augmentant les vendes o reduint l'actiu. (Ex. menys existències o saldo de clients)

o Rendibilitat financera o rendibilitat del capital: mesura el rendiment dels beneficis nets obtinguts per l'empresa (ja li he deduït els impostos i interessos) i els capitals o recursos propis de l'empresa.

El resultat d'aquesta expressió serà el percentatge de remuneració neta que pot oferir-se als capitals propis de l'empresa.

La rendibilitat financera depèn de tres factors:

. Marge de vendes: indica els beneficis nets per unitat venuda.

. Rotació de vendes: mesura el grau d'eficiència de l'empresa en la gestió de les seves vendes.
. Palanquejament: relació entre les inversions (actiu) i els recursos propis de l'empresa.

Com incrementar la rendibilitat financera? Propostes:
1) Augmentant el Marge comercial: augmentant el preu de venda, disminuint els costos.
2) Augmentant la Rotació de vendes: augmentant les vendes o reduint l'actiu (Ex. menys existències o saldo de clients)
3) Augmentant el palanquejament: augmentant l'endeutament de l'empresa.

QUINS SÓN ELS EFECTES DE L'ENDEUTAMENT?

Si el palanquejament és positiu: l'endeutament contribueix positivament al creixement de l'empresa.
Si el palanquejament és negatiu: l'endeutament empitjora els beneficis de l'empresa, per tant caldria reduir-ho.

Comment Stream