Mensen met een beperking 2, afrondingsopdracht 1.

Wetten & regelgeving voor de gehandicaptenzorg

Gelijke behandeling gehandicapten

Mensen met een beperking moeten net zo worden behandeld als anderen. Dat geldt op het gebied van wonen en werken, maar ook goederen en diensten, zoals: onderwijs en het openbaar vervoer moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn.

Gelijke rechten bij onderwijs, werk en wonen

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is het verboden mensen met een handicap en chronisch zieken anders te behandelen op het gebied van onderwijs, werk en wonen. Ook als er aanpassingen nodig zijn. Zo moet een school een leerling extra studietijd geven of het schoolgebouw aanpassen als het nodig is. Sinds mei 2012 moet ook het openbaar vervoer toegankelijk zijn voor gehandicapten

Alles toegankelijk voor mensen met een handicap

Goederen en diensten moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met een beperking.

Rechten mensen met een beperking bij gedwongen opname

Als mensen met een handicap een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen, kunnen ze gedwongen worden opgenomen. De overheid wil gedwongen opname zoveel mogelijk voorkomen. Als het toch nodig is, zorgt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen voor bescherming. De patiënt heeft volgens deze wet onder meer het recht om een klacht in te dienen en recht op een duidelijk omschreven behandeling.

De wet wordt vervangen door 2 aparte wetten. Er komt een aparte Wet Zorg en dwang die beter aansluit bij de behandeling van gehandicapten en dementen. De bescherming van de nieuwe wet geldt voor mensen in een instelling, maar ook voor mensen die in kleinschalige woonvormen wonen of thuis. Voor al deze situaties komen duidelijke behandelrichtlijnen.

WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De WMO geldt per 1 januari 2007 en zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De wet is een vervanging van de Welzijnswet en de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten) en bepaalde gedeeltes van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De gemeente stelt vast of een individu in aanmerking komt voor WMO ondersteuning, en iedere gemeente heeft zijn eigen voorwaarden hiervoor. Hier een aantal voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de WMO vallen:

  • Hulp in het huishouden
  • Aanpassingen aan de woning (traplift, verhoogd toilet, etc.)
  • Vervoersvoorzieningen
  • Opvoed hulp
  • Maaltijdverzorging
  • Maatschappelijke opvang (blijf-van-mijn-lijfhuis, daklozenopvang)

Wetten

Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede in een verbod van intimidatie.

Onder intimidatie als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: gedrag dat verband houdt met handicap of chronische ziekte en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Zorgboerderij

Ontstaan van de zorgboerderij

De zorgboerderij is niet nieuw. Vroeger waren boerderijen vaak al een plek waar mensen ‘waarmee iets was’ welkom waren om mee te helpen. Doordat er in de loop van de tijd speciale zorgvoorzieningen zijn gekomen, is deze ‘gezond makende’ functie die een boerderij kan hebben een beetje uit het oog verloren. De huidige zorgboerderijen pakken deze functie weer op en dit blijkt in een groeiende behoefte te voorzien.

Veranderingen in 2015

In 2015 verandert er veel in de zorg. Dagbesteding en kortdurend verblijf komen onder verantwoordelijkheid van de gemeente (Jeugdwet en WMO). U kunt hiervoor dan geen indicatie meer aanvragen bij het CIZ, maar u kunt bij uw gemeente terecht.

Comment Stream

3 years ago
0

Ik vind het heel goed verwoord, en ook heel duidelijk. Je hoefde geen nieuwe alinea te beginnen voor 1 zin maar verder vond ik het goed en duidelijk.

3 years ago
0

Mooie tackk en goede informatie door middel van het filmpje.