Snickers torte (3 tortes vienå)

Temperatùra: 170 C Cepshana: 30 min

Pamatrecepte:

Riekstu pamatne:
300 gr zemesrieksti (sasmalcinaati)
100 gr shokolåde (sasmalcinaata virtuves kombainå)
4 olu baltumi
200 gr puudercukurs

Dzeltenais sviesta krèms:
5 olu dzeltenumi
125 gr cukurs
1 dl saldais krèjums
1,5 tèjk. vanilìncukurs
150 gr sviests

Shokolådes krèms:
3 dl putukrèjums (saputots)
400 gr shokolåde
6 olu dzeltenumi
2 olu baltumi
100 gr pùdercukurs

Baltais krèms:

3 dl putukrèjums

3 tèjk. cukurs

1 tèjkarote vanilìncukurs

Shokolådes glazùra:

3 olu dzeltenumi

3 galda karotes cukurs

40 gr margarìns

100 gr shokolåde

2 galdakarotes vårìta Espresso kafija

___________________________________________________

Virtuves kombainå sasmalcini zemesriekstus un shokolådi. Noliec malå.

Pèc tam, saputo olu baltumus ar pùdercukuru. Tagad pievieno sasmalcinåtos zemesriekstus ar shokolådi.

Masu ielej apalajå 25 cm formå ar cepamo papìru noklåtu pamatnè. Cep cepeshkråsnì 170 C grådos aptuveni 30 minùtes. Atdzesè pamatni.

Såc ar dzelteno krèmu, kamèr pamatni cepås.

Ielej saldo krèjumu, olu dzeltenumus, cukuru un vanilìncukuru mazå katlinå. Nemitìgi maisot, uzkarsè. Uz lènas liesmas våri, kamèr sabiezè. Atdzesè pèc tam. Aukstu masu saputo ar istabas tempt. sviestu.

Uz atdzesètås tortes pamatnes uzsmèrè dzelteno krèmu.

Såc ar shokolådes krèmu. Saputo putukrèjumu un ieliec ledusskapì.

Saputo olu baltumus ar pùdercukuru. Izkausè shokolådi un ieputo olu dzeltenumus.

Iecilå shokolådes maså putukrèjumu un olu baltumu marengsu. Lai masa ir gaisìga.

Ielej shokolådeskrèmu påri dzeltenajam krèmam påri tortei, kurai ir vèl joprojåm apkårt formas rinkis. Uz stundu ieliec torti saldètavå.

Tagad saputo 3 dl putukrèjumu, 3 tèjkarotes cukuru un 1 tèjk. vanilìncukurs. Saputoto putukrèjumu pårsmèrè shokolådeskrèmam.

Ieliec torti ledusskapì, kamèr taisi shokolådes glazùru:

a) Saputo 3 olu dzeltenumus ar 3 galdakarotèm cukura.

b) Izkausè 40 gr margarìnu ar 100 gr shokolådi un pievieno 2 galdakarotes vårìtu Espresso kafiju.

c) a + b

Ar garu, platu nazi pårsmèrè glazùru påri tortei. Dekorè ar dazhiem zemesriekstiem.

Labu apetìti! :-)

Idejas no http://sonitus.no/luksus-snickerskake/ ; mandeltorte ar dzelteno krèmu un snickers torte.