நான் தொலைத்து விட்ட காலங்களும்!!

மறந்து விட்ட உண் தீண்டல்கலும்!!

இன்று உருவம் பெற்றுவிட்டது!!

உன் பெயரை என் குழந்தைக்கு சூட்டும் பொழுது!!

Comment Stream