MMB2 afrondingsopdracht 1
Michelle van de Wetering

Ik ga iets vertellen over de geschiedenis van de zorgboerderijen en de ontwikkeling.

en ik ga ook iets vertellen over de wetten en regelgeving van de gehandicaptenzorg waaronder ook de Wmo.

Geschiedenis zorgboerderijen

Een voorbeeld van dingen die er bij een zorgboerderij wordt gedaan is de Geiten brood voeren bij Levensvreugde in Den Hout in de provincie Noord-Brabant. De zorgboerderij is niet nieuw, want vroeger waren er op boerderijen vaak ook mensen waarmee iets was welkom om mee te helpen bij verschillende klusjes die er gedaan moesten worden. Met mensen waar iets mee was bedoel ik mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking. Doordat er in de loop van de tijd speciale zorgvoorzieningen zijn gekomen, is deze gezond makende functie die een boerderij kan hebben een beetje uit het oog verloren. De zorgboerderijen werden steeds minder, maar daarna pakte de huidige zorgboerderijen deze functie weer op en dit blijkt in een groeiende behoefte te voorzien.

Ontwikkeling zorgboerderijen

De laatste jaren is de ontwikkeling van zorgboerderijen erg snel gegaan. Dit komt aan de ene kant doordat er in de zorg steeds meer vraag is naar zorg op maat en een zo gewoon mogelijk leven voor iedereen. Het past in de gewenste vermaatschappelijking van zorg: mensen weer onderdeel maken van de samenleving. Aan de andere kant is ook de landbouw op zoek naar nieuwe mogelijkheden. De zorgboerderij sluit hier goed op aan; het biedt nieuwe kansen voor boer en platteland.

Wetten en regelgeving gehandicaptenzorg

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.

Gelijke behandeling gehandicapten

Mensen met een beperking moeten net zo worden behandeld als anderen. Dat geldt op het gebied van wonen en werken. Maar ook goederen en diensten zoals onderwijs en het openbaar vervoer moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn.

Gelijke rechten bij onderwijs, werk en wonen

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is het verboden mensen met een handicap en chronisch zieken anders te behandelen op het gebied van werk, onderwijs en wonen. Ook als er aanpassingen nodig zijn. Zo moet een school een leerling extra studietijd geven of het schoolgebouw aanpassen als het nodig is. Sinds mei 2012 moet ook het openbaar vervoer toegankelijk zijn voor gehandicapten.

Direct of indirect onderscheid

Direct onderscheid betekent rechtstreeks discrimineren. Bijvoorbeeld een werknemer niet aannemen omdat hij een handicap heeft. Indirect onderscheid is lastiger te herkennen. Een voorbeeld is als een bedrijf een verbod heeft om honden mee te nemen, waardoor het werk niet meer toegankelijk is voor een blinde werknemer.

In de volgende gevallen mag wel onderscheid worden gemaakt:

Als er risico’s zijn voor de gezondheid en veiligheid (bijvoorbeeld als een operatiearts hepatitis B heeft).

Voorzieningen die mensen zonder handicap niet krijgen (zoals een speciale parkeerplaats of een re-integratievoorziening).

Positieve discriminatie (bijvoorbeeld als een werkgever de voorkeur geeft aan een gehandicapte werknemer).

Alles toegankelijk voor mensen met een handicap

Goederen en diensten moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met een beperking. De site allestoegankelijk.nl geeft een overzicht van wetgeving, voorbeelden, tips en organisaties die producten en diensten toegankelijk maken. Bijvoorbeeld hoe websites gebouwd moeten worden zodat blinden en slechtzienden ermee kunnen werken. Of welke verpakkingen makkelijk te openen zijn.

Rechten mensen met een beperking bij gedwongen opname

Als mensen met een handicap een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen, kunnen ze gedwongen worden opgenomen. De overheid wil gedwongen opname zoveel mogelijk voorkomen. Als het toch nodig is, zorgt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz) voor bescherming. De patiënt heeft volgens deze wet onder meer het recht om een klacht in te dienen en recht op een duidelijk omschreven behandeling.

De Wet bopz wordt vervangen door 2 aparte wetten. Er komt een aparte Wet Zorg en dwang die beter aansluit bij de behandeling van gehandicapten en dementen. De bescherming van de nieuwe wet geldt voor mensen in een instelling, maar ook voor mensen die in kleinschalige woonvormen wonen of thuis. Voor al deze situaties komen duidelijke behandelrichtlijnen.

Het wetsvoorstel Zorg en dwang ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer.

Comment Stream

3 years ago
0

Duidelijke en mooie pagina! Het filmpje is ook erg goed.