Verstandelijke beperking


Groepje: Daniël Eeftink, Malinn Krol & Pleun Hesselink
Klas: 14o1b

Pedagogiek: Zorgleerlingen


Wat is een verstandelijke beperking?
Verstandelijke beperking is een andere naam voor een ontwikkelingsstoornis waarbij de vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal gemiddeld niveau niet kunnen halen. De persoon heeft door het cognitief tekort moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten.

Problematiek en de gevolgen
De problemen die je kunt hebben met een verstandelijke beperking zijn dat je kind naar een andere school moet en in het ergste geval moet je kind uit huis naar een speciaal verzorgingstehuis voor verstandelijke gehandicapten. De meeste ouders krijgen extra zorg bij hun kind met een verstandelijke beperking, de zorg is meestal te zwaar, want sommige kinderen met een verstandelijke beperking kunnen niet lopen. Niet alle kinderen met een verstandelijke beperking hebben extra zorg of hulp nodig en ze kunnen naar een gewone school. De gevolgen die je kunt hebben met een kind met een verstandelijke handicap is dat het kind uit huis moet en dat het speciaal onderwijs moet volgen.


Verstandelijke beperking oorzaken

Bij ongeveer 50% van de mensen die een verstandelijke beperking hebben is bekend wat de oorzaak is. De problemen kunnen zijn ontstaan door een infectie tijdens de zwangerschap, problemen rondom de geboorte, aangeboren afwijking of niet aangeboren hersenletsel. Het kan ook zijn dat de oorzaak niet bekend is. Een verstandelijke beperking kan vaak (dus niet altijd) bij kinderen  met een algemene ontwikkelingsachterstand worden gevonden.

De oorzaken:

- Chromosoom/DNA afwijking

- Erfelijke stofwisselingziekte

- Gedurende zwangerschap

- Oorzaken rondom de bevalling

- Verworven hersenletsel

- Geen verklaring


Voorzieningen

 • Dagbesteding                                                                                                                                                                                                                                                                 Dagbesteding is een zinvolle invulling van de tijd. Dat kan van alles zijn. Voor kinderen is het vaak school, maar het kunnen ook activiteiten met vrijwilligers zijn of activiteiten die je zelf organiseert. Voor volwassenen is aangepast werk een mogelijkheid.
 • Georganiseerde dagbesteding                                                                                                                                                                                                                                           Degene waar voor gezorgd wordt kan ook overdag deelnemen aan georganiseerde activiteiten bij een instelling.
 • Begeleiding                                                                                                                                                                                                                                                                                     Je kunt ook begeleiding vragen voor diegene waarvoor gezorgd wordt. Dat kan gaan om hulp bij het dagelijks leven, begeleiding bij verzorging, bij vrijetijdsbesteding, bij huishoudelijk werk en ga zo maar verder. Ook kan het gaan om oppashulp als je af en toe weg wilt.
 • Logeer of kortdurende opvang                                                                                                                                                                                                                                              Voor als je op vakantie gaat of even je handen vrij wilt hebben.
 • Wooninitiatief                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zelfstandig wonen is voor sommige (dus niet voor alle) gehandicapten mogelijk. Dit gaat dan met begeleiding
 • Woonvoorzieningen                                                                                                                                                                                                                                                                  Lukt het niet meer om de zorg voor het kind  met een verstandelijke beperking te combineren met werk of  de zorg voor het gezin? Als het kind ouder is dan 18, kan het mogelijk naar een woonvoorziening. Dit is een woon- en leefgemeenschap voor volwassenen die redelijk zelfstandig kunnen functioneren. Het kind wordt begeleid door een vaste groep begeleiders. In het huis wonen meestal 6 tot 8 personen.

Vormen van een verstandelijke beperking.

 • Lichte zwakzinnigheid. Het gaat om mensen met een IQ van 50 tot 70. aangepast lager onderwijs is mogelijk. (Debiliteit)
 • Matige zwakzinnigheid. Het gaat om mensen met een IQ van 35 tot 50. Haalt geen hoger mentaal niveau dan van een normaal kind van 7 jaar. (imbeciliteit)
 • Ernstige zwakzinnigheid Houdt in dat er, behalve een IQ van 20 tot 35, ook een minimaal communicatief gedrag, een zwakke motorische ontwikkeling en behoefte aan constant toezicht van een leidinggevende.
 • Diepe zwakzinnigheid komt slechts voor in 1% van de gevallen en duidt op een IQ van minder dan 20. Mensen die hieraan lijden, hebben behoefte aan een structurerende omgeving, zintuiglijke stimulering en voortdurend toezicht. (idiotie)

Tips voor de omgang met iemand met een verstandelijke beperking

 • Zorg voor een toegankelijke omgeving.
 • Als je iemand met een handicap iets wil vragen, richt je dan tot die persoon zelf, niet tot zijn of haar begeleider.
 • Gebruik eenvoudige taal. Probeer zoveel mogelijk moeilijke woorden en lange zinnen te vermijden
 • Geef duidelijkheid en structuur. Bijvoorbeeld een tijdsschema, maar geef niet ineens te veel informatie.
 • Maak duidelijk wat er gaat gebeuren en wanneer zodat de persoon met een verstandelijke beperking weet wat hij kan verwachten.
 • Houd er rekening mee dat zij niet altijd oogcontact maken.
 • Houd rekening met spontaan, vrij direct gedrag. Spontane hulp bieden kan soms niet goed vallen, hoe goed je bedoelingen ook zijn. Mensen die hulp nodig hebben, zullen deze hulp wel vragen. Je mag natuurlijk wel vragen of diegene hulp nodig heeft.
 • Geduld hebben is vaak de boodschap. Soms gaan bepaalde handelingen wat trager. Heb hier begrip voor.

Adressen en achtergrondinformatie over cliëntvereniging of belangenvereniging of eventueel oudervereniging.

http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/

Wij zijn er voor mensen met een (lichte/matige/ernstige/meervoudige) verstandelijke beperking die hulp of ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijks leven. Daarnaast steunen wij projecten gericht op de ouders en de directe leefomgeving van mensen met een verstandelijke beperking. Wij steunen de doelgroep niet direct, maar doen dit door financiële steun te geven aan projecten van derden.

http://www.kansplus.nl/

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. KansPlus is de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 70 ledengroepen, 8.000 leden en ruim 1000 vrijwilligers. De ledengroepen van KansPlus organiseren regelmatig lokale activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten voor alle leden. Daarnaast ondersteunt KansPlus ook cliëntenraden via VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap.

http://www.vgn.nl/

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van aanbieders in de gehandicaptenzorg. De 165 instellingen die bij ons zijn aangesloten, variërend van klein tot groot, bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking.

http://www.lfb.nu/

LFB is een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Versterking door het geven van informatie, scholing en training en door het organiseren van onderlinge ontmoetingen.

Ons filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=YmCZGs3F65A

Comment Stream

2 years ago
0

Hey joh

2 years ago
0

Kan niet aanpassen nie!

2 years ago
0

nie

2 years ago
0

joehoe