Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.

 • poskytnutí právních informací
 • psychologické poradenství
 • sociální poradenství
 • praktické rady a informac

Činos

Pomoc poskytují odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty a svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem v zapsaném spolku.

Pomoct BKB je poskytována prostřednictvím

 • Bezplatné nonstop linky 116 006 - pro oběti kriminality a domácího násilí
 • Celostátní sítě poraden BKB
 • Centrály BKB v Praze
 • Intervenčního centra BKB v Ostravě
 • Klíčových sociálních pracovníků (případových manažerů) pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé
 • Linky BKB 257 317 110 - nonstop pomoc obětem a svědkům trestných činů
 • DONA linky 2 51 51 13 13 - nonstop pomoc obětem domácího násilí

Od kontaktu s bílým kruhe mužete očekávat například

 • poskytnutí bezpečného prostoru a podpory při ventilaci emocí (stud, ponížení, lítost, hněv, zármutek, pocit viny aj.)
 • zmapování individuální situace, utřídění cílů a problémů
 • pomoc při hledání strategií (krátkodobých i dlouhodobých)
 • znovuobnovení pocitu bezpečí
 • prověření základních potřeb (zdraví, bydlení, finance, zaměstnání, vztahy aj.)
 • informování o navazujících službách, event. doporučení nebo zprostředkování takové služby
 • stanovení priorit, první nezbytné kroky k nápravě škod
 • nabídku nadstandardních služeb BKB v mimořádně závažných případech

Comment Stream